TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của dịch chiết nấm men lên khả năng tích luỹ curcumin của tế bào nghệ đen (curcuma zedoaria roscoe)

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu “Ảnh hưởng của dịch chiết nấm men lên khả năng tích lũy curcumin của tế bào nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe)” để làm cơ sở khoa học cho việc sản xuất có hiệu quả curcumin bằng phương pháp nuôi cấy tế bào huyền phù, góp phần định hướng cho việc sản xuất hoạt chất này trong thực tế. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ðH KHOA HỌC HUẾ TẬP 1, SỐ 1 (2014) ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT NẤM MEN LÊN KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ CURCUMIN CỦA TẾ BÀO NGHỆ ðEN (CURCUMA ZEDOARIA ROSCOE) Trần Vũ Ngọc Thi Khoa Sinh học, Trường ðại học Khoa học Huế Email: cengocthi@ TÓM TẮT Nuôi cấy tế bào huyền phù cây nghệ ñen có bổ sung chất kích kháng là biện pháp có nhiều triển vọng trong việc tăng hiệu quả sản xuất cucumin. Kết quả nghiên cứu bước ñầu cho thấy tế bào nghệ ñen sinh trưởng trong bình nuôi cấy huyền phù 250 mL ñạt sinh khối cực ñại sau 14 ngày nuôi cấy tăng 2,74 lần so với ban ñầu. Dịch chiết nấm men nồng ñộ từ 0,5-4,0 g/L có tác dụng ức chế sự tích lũy sinh khối của tế bào nghệ ñen nuôi cấy huyền phù trong bình 250 mL. Sinh khối khô thấp nhất tại nồng ñộ 4,0 g/L chỉ ñạt 6,2 g tươi (0,51 g khô), giảm 29,17% so với ñối chứng. Hàm lượng curcumin tăng dần khi bổ sung từ 0,5-1,0 g/L dịch chiết nấm men vào môi trường nuôi cấy. Hàm lượng curcumin tích lũy cao nhất tại nồng ñộ dịch chiết nấm men là 1,0 g/L, ñạt 31,69 µg/g khô, tăng 32,04 % so với ñối chứng. Ở các nồng ñộ cao hơn 1,0 g/L, hàm lượng curcumin giảm dần. Từ khóa: Curcumin, nghệ ñen, chất kích kháng, tế bào huyền phù. 1. MỞ ðẦU Sử dụng các dược liệu có nguồn gốc thực vật ñể chữa bệnh ñã ñược ứng dụng rộng rãi từ lâu ở nhiều nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Mặc dù ngày nay nền công nghiệp hóa dược phát triển mạnh nhưng giá trị của các dược liệu có nguồn gốc thực vật vẫn ñược nhiều nhà khoa học quan tâm. Tuy nhiên, do tác ñộng của nhiều yếu tố khác nhau mà nơi sống tự nhiên của cây thuốc ngày càng bị thu hẹp. Việc ñảm bảo nguồn nguyên liệu ñể tách chiết các hợp chất thứ cấp dùng trong dược phẩm ngày càng khó khăn. ðiều này ñặt ra cho các nhà khoa học và nhà sản xuất nhiệm vụ tìm kiếm giải pháp ñể cung cấp nguyên liệu cho nguồn dược phẩm này. Công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật ñang phát triển mạnh và trở thành phương thức hữu hiệu ñể giải quyết vấn ñề trên. Bằng nuôi cấy tế bào thực vật có thể sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.