TAILIEUCHUNG - Liên kết "bốn nhà" trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam - Những hạn chế, bất cập và giải pháp khắc phục

Bài viết Liên kết "bốn nhà" trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam - Những hạn chế, bất cập và giải pháp khắc phục trình bày khuyến khích liên kết phát triển sản xuất là một trong các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giả trị gia tăng và phát triển bền vững; hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và mang lại thu nhập ổn định hơn,. . | KINH NGHIEM THirC TIEN LIEN KET "BON NHA" TRONG PHAT TRIEN NONG NGHIEP & VIET NAM NHUfNG HAN CHE, BAT C$P VA GIAI PHAP KHAC PHUC u' > :^ Pham Quic QuSn, Biii Tien Phuc* 0^ ^'" -^ Tdm tat nghiip. Thuc te Id nhidu ndng ddn chua quen Khuyin khich lien kit phdt triin sdn xudt Id vdi vide sdn xudt theo hpp ddng, chua quen tudn mg^frong cdc gidiphdp tdi ca cdu ndng nghi&p thii quy trinh, tidu chudn, quy chudn san xuat theo hu&ng ndng cao gid tri gia tdng vd phdt hdng hda, chi quan tdm den lpi ieh trudc mat md triin ben vOng; hd trg ndng ddn sdn xudt, tiiu ehua thdy dupe lpi ich Idu ddi vi sdn xuat, tieu thu sdn phdm vd mang Igi thu nhgp dn dinh han. thu dn dinh, da vi phgm hogc khdng thuc hien Ddng ta ddxdc dinh: "Thuc Men tdt viic gdn kit ede hpp ddng kinh ti. Trong khi dd, hpp tdc xa chat che "bdn nhd" (nhd ndng, nhd khoa hgc, vdi vai ttd Id dai dien cho ngudi ndng ddn lai nhd doanh nghiip, nhd nudc) "^ dSn^ th&i coi chua dap iing dupc y8u cdu vi nang l\rc td chiic liinket "bdn nhd" trong sdn xudt, chibiin, tieu vdqudnly. thy ndng sdn & nu&c ia Men nc^ Id md hinh eho Thu hai, pham vi, hinh thiie Hdn ket cdn hep, hiin tgi vd tuang lai trong phdt trien ndng ehua phd bien. Hidn nay, sd Hdn kit 4 nhd tton^ ndng nghidp dd xudt hidn d cd ba midn eua dat Tu- khoa: Lidn kdt bdn nhd, phdt tridn ndng nudc. Tuy nhien sd luong rdt it, dac biSt md hinh lien ket hieu qud ehi dem tten ddu ngdn tay. Sd nghidp doanh nghidp ddu tu vdo Imh vuc ndng nghidp 1. Nhumg h^n chi,b4t c^p vi s^lidn kit "4 cbi dgt cd l% Phdt tridnndng thdn Cao Diic Phdt, nam 2014, d nhd" trong phdt trien ndng nghi&p d nudc ta ddng bdng sdng Cdu Long, cd ban 100 doanh thdi gian qua. Sau hon 13 nam tridn khai thirc hidnttdncd nghi&p lidn kdt vdi ndng ddn sdn xudt ha nudc(6/2002), din nay, md hinh lien ket ndy da Ilia, nhung chi cd ha thdnh cdng, cdn Igi mang lai nhiing kit qua tieh cue. Mdt sd md nhiiu doanh nghi^ bd cuOc giiia ehtmg. Md hinh hdn kit cu thi mang Igi hi$u qua

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
347    53    0    18-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.