TAILIEUCHUNG - Tuyển chọn một số chủng nấm mốc sinh tổng hợp chitinase phân lập từ đất

Enzyme chitinase có rất nhiều ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp và y học. Bài viết này nghiên cứu về chiết tách enzyme chitinase từ các nguồn động vật, thực vật, đặc biệt là vi sinh vật với các đặc tính ưu việt như hoạt tính cao, ổn định với nhiệt độ và pH. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ðH KHOA HỌC HUẾ TẬP 1, SỐ 1 (2014) TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC SINH TỔNG HỢP CHITINASE PHÂN LẬP TỪ ðẤT Phạm Thị Ngọc Lan*, Võ Thị Thanh Nhàn Khoa Sinh học, Trường ðại học Khoa học Huế *E-mail: ngoclanz@ TÓM TẮT Enzyme chitinase có rất nhiều ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp và y học. Hiện nay, người ta ñã nghiên cứu chiết tách enzyme chitinase từ các nguồn ñộng vật, thực vật, ñặc biệt là vi sinh vật với các ñặc tính ưu việt như hoạt tính cao, ổn ñịnh với nhiệt ñộ và pH. Trong số 120 chủng nấm mốc phân lập từ môi trường ñất ở 15 ñịa ñiểm khác nhau thuộc các huyện Phú Vang, Hương Trà và thành phố Huế, chúng tôi ñã tiến hành tuyển chọn ñược hai chủng có khả năng sinh tổng hợp chitinase mạnh nhất là M15 và M71. Tiến hành ñịnh danh bằng giải trình tự gen 28S rRNA cho kết quả, chủng M15 là Aspergillus fumigatus và chủng M71 là Aspergillus oryzae. Từ khóa: chitinase, nấm mốc, tuyển chọn 1. MỞ ðẦU Enzyme chitinase có rất nhiều ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp và y học. Khả năng khử chitin làm cho chitinase có giá trị trong phòng trừ dịch bệnh, giảm ô nhiễm môi trường. Chitinase ñược khai thác sử dụng như là tác nhân phòng trừ sinh học. Chúng cũng có vai trò quan trọng trong sự hình thành thể nguyên sinh nấm, phòng trừ muỗi, sản xuất các chitooligosaccharide hoạt hóa. Những thí nghiệm thử hoạt tính kháng nấm bằng cách sử dụng Trichoderma harzianum phân hủy thành tế bào của nấm gây bệnh Colletotrichum gloeosporioides ñã ñược áp dụng trên thực nghiệm [1]. Hiện nay, người ta ñã nghiên cứu chiết tách enzyme chitinase phân giải chitin từ các nguồn khác nhau: ñộng vật, thực vật, ñặc biệt là vi sinh vật với các ñặc tính ưu việt như hoạt tính cao, ổn ñịnh với nhiệt ñộ và pH. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp phân lập và ñếm số lượng tế bào [2] Sử dụng phương pháp Koch ñể phân lập nấm mốc có khả năng phân giải chitin trên môi trường Czapek thạch ñĩa nhưng nguồn saccharose ñược thay bằng chitin. Xác ñịnh số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    74    0    22-05-2022
524    60    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.