TAILIEUCHUNG - Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (phần 1)

Bài viết Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (phần 1) trình bày đánh giá thực trạng khu vực kinh tế tư nhân thời gian gần đây và đề xuất mô hình phát triển khu vực này thời gian tới, phù hợp với quá trình xây dựng thể chế kinh tể thị trường hiện đại tại Việt Nam,. . | NGHIEN CUfU TRAO DO! MO HINH VA KHUYEN NGH! CHINH SACH NHAM PHAT TRIEN KHU VI/C KINH TETU NHAN d VIET NAM (PH^N 1) Nguyin Tfi Anh*, Nguyin Thu Thiiy** Tdm tat: Kinh te Viet Nam bdt ddu mdt ddn da tdng tru&ng tic ndm 2008, vd diiu ngy da co nhimg tdc ddng mgnh me ddi v&i khu vue Mnh ti tu nhdn cua VietNam. Tuy nhiin, trong th&i ky khd khdn ndy, khu vue Mnh ti tu nhdn cda Viet Nam Cling chung td dugc sue sdng mdnh li$t vd su linh hogt. Bdi viit nay ddnh gid thuc trgng khu vuc Mnh te tu nhdn thdi gian gdn day vd di xudt md hinh phdt triin khu vuc ndy ihdi gian t&i, phil hgp vdi qud trinh xdy dtpig thi ehi Mnh ti thi irudng hi4n dgi tgi VietNam. Tfir khoa: Kinh t€ tu nhSn, thi ehl kinh tl thi truong hien d^i. nghifp m^ khu vue kinh tl tu bao gIm khu v\rc doanh nghifp v^ khu vuc kinh doanh ea thi tao ra nam 2012 la 14,5 tiifu chilm 76,7% ttong ting so vifc lam phi ndng nghiep. NSm 2000 dau tu cua khu vvrc kinh tl tu n h ^ ttong nude chilm 22,88% ting s6 v6n diu tir t o ^ xa hdi, v^ ty If nay tang len 37,6% nam 2013. Trong giai doan 2008-2013 cdc doanh nghifp cr Viet Nam diu hi tac dong boi qud trinh tai can tnic eua nen kinh te va co nhiing d ^ diSmndib^tsau. Mgt so d^c ^em noi bat cua doanh ngkifptunkdn giai dogn 2008-2013 Duy tri tdng trudng trong ihdi ky khd khdn 1. T h ^ tien hoait a$ng cua khu v\rc kinh te Kinh tl \^ft Nam bat diu mit din da tang tir nhSn Vietnam trudng tit nam 2008, va dilu nay da c6 nhfing . Khdi qudt chung vi kink titu nhan Viit tae dong msmh me dli voi khu vuc kinh tl tu Nam nh3n cua Nx&X Nam. Tuy nhiSntiongthdi ky khd Thih din 1/1/2014 ca nude co doanh khan nay khu vuc kinh tl tu nhan cua Viet Nam nghiep dang ky thanh lap theo Luat doanh cimg chnmg to dugc sijcc song manh lift va linh nghiep. Theo Tong cue Thong kS, tgi thai di^m hoat. Trong giai doan 2007-2012 tie do tang si 1/1/2013 ea nuoe eo doanh nghiSp lugng doanh nghiep trung binh eua eae doanh dang hoat d6ng. Trong 8 thang diu nSm 2014 ca nghifp ngodi nhd

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.