TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp chiến lược cho việc phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đến năm 2015

Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa các lý thuyết, quan điểm về chiến lược kinh doanh; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần điện nhẹ Viễn thông. Định được thời cơ, thế mạnh và điểm yếu để làm cơ sở định hướng chiến lược kinh doanh; đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp với thực trạng công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông. | .ljlphj BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- DƯƠNG QUỐC HIỀN Hà Nội - Năm 2011 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CHO VIỆC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC VĂN LỊCH Hà Nội, Năm 2012 Luận văn Thạc sĩ Đại học Bách khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ .6 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH MỞ ĐẦU .8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH11 KHÁI NIỆM ĐẶC TRƯNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP: 11 Nguồn gốc chiến lược và khái niệm chiến lược kinh doanh: 11 Những đặc trưng cơ bản của chiến lược: 12 Vai trò của chiến lược kinh doanh:. 14 BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ:. 15 Định nghĩa về quản trị chiến lược: 15 Ý nghĩa của quản trị chiến lược: . 16 Các mô hình quản trị chiến lược: 18 CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC: 22 Hoạch định chiến .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.