TAILIEUCHUNG - Bước đầu nghiên cứu đánh giá khả năng kháng oxy hoá của một số đối tượng làm nguồn dược liệu

Bài viết này nghiên cứu về phương pháp đánh giá khả năng kháng oxy hóa của một số đối tượng trên cơ sở hàm lượng tổng phenolic và tổng flavoinoid, đồng thời đánh giá khả năng kháng oxy hóa trên một số đối tượng. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ðH KHOA HỌC HUẾ TẬP 1, SỐ 1 (2014) BƯỚC ðẦU NGHIÊN CỨU ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HOÁ CỦA MỘT SỐ ðỐI TƯỢNG LÀM NGUỒN DƯỢC LIỆU Lê Trung Hiếu*, Trương Thị Như Tâm, Nguyễn Thị Ánh Huyền, Lê Thuỳ Trang Khoa Hóa học, Trường ðại học Khoa học Huế *Email: TÓM TẮT Trong bài báo này, chúng tôi ñã áp dụng các phương pháp ñánh giá khả năng kháng oxy hoá bằngcách xác ñịnh tổng polyphenol, tổng flavonoid và lực kháng oxy hoá tổng. Tổng polyphenol ñược xác ñịnh bằng phương pháp Folin – Ciocalteu, tổng flavonoid xác ñịnh bằng phương pháp tạo màu với AlCl3 - trắc quang,lực kháng oxy hoá tổng thông qua quá trình cho nhận electron theo mô hình phosphomolybdenum. ðồng thời, mối liên quan giữa các ñại lượng này cũng ñược làm sáng tỏ. Trên cơ sở các kết quả nhận ñược, khả năng kháng oxy hoá của một số ñối tượng là dược liệu: nấm Linh chi nuôi trồng (Ganoderma lucidum), nấm Lim (Ganoderma lucidum) từ thiên nhiên,thực phẩm: nấm Tràm (Tylopilus Felleus) và loài thực vật ñược quan tâm nhiều trong thời gian gần ñây: lá Mãng cầu xiêm (Annona muricata) ñã ñược ñánh giá. Từ khoá: kháng oxy hoá, linh chi, nấm Tràm, lá mãng cầu xiêm. 1. MỞ ðẦU Có nhiều bằng chứng cho thấy gốc tự do là nguyên nhân gây ra một số bệnh mãn tính và thoái hóa, chẳng hạn như: xơ vữa ñộng mạch, bệnh tim thiếu máu cục bộ, ung thư, tiểu ñường, bệnh thoái hóa thần kinh và lão hóa (Azizova, 2002; Young và Woodside, 2001).Có rất nhiều chất kháng oxy hóa tổng hợp ñược sử dụng, tuy nhiên, chúng có một số tác dụng phụ, chẳng hạn như: nguy cơ tổn thương gan và tạo ra chất sinh ung thư [1]. Từ ñó, các nhà khoa học luôn luôn quan tâm tìm kiếm các chất kháng oxy hoá cho hiệu quả cao hơn và ít ñộc hại ñể làm thực phẩm và dược liệu. Thực vật thiên nhiên là một nguồn tài nguyên quan trọng ñể tìm ra các chất kháng oxy hóa. Chất khángoxy hóa tự nhiên làm tăng khả năng kháng oxy hóa của huyết tương và làm giảm nguy cơ mắc phải một số bệnh:ung thư, tim mạch và ñột quỵ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.