TAILIEUCHUNG - Trẻ em lao động di cư ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Bài viết này chỉ ra rằng để có bức tranh toàn diện về trẻ em lao động di cư cần phải đi tìm các em trong các nghiên cứu trường hợp về trẻ em lang thang làm việc trên đường phố và trong những nghiên cứu về trẻ em lao động. Tính “vô hình” của trẻ em lao động di cư đã khiến cho việc nghiên cứu cũng như việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nhóm trẻ này gặp rất nhiều khó khăn. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 4, Số 2 (2016) TRẺ EM LAO ĐỘNG DI CƯ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Lê Đăng Bảo Châu Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email : lebaochau73@ TÓM TẮT Công cuộc Đổi mới đã mang lại cho Việt Nam những thành tựu đáng kể, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Việt Nam phải đương đầu với nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, bài báo trình bày sự xuất hiện trở lại và gia tăng trẻ em lao động di cư ở các thành phố lớn, đặc biệt là nhóm trẻ em được gia đình gửi đến làm việc trong các cơ sở sản xuất, dịch vụ tư nhân. Bài báo cũng chỉ ra rằng để có bức tranh toàn diện về trẻ em lao động di cư cần phải đi tìm các em trong các nghiên cứu trường hợp về trẻ em lang thang làm việc trên đường phố và trong những nghiên cứu về trẻ em lao động. Tính “vô hình” của trẻ em lao động di cư đã khiến cho việc nghiên cứu cũng như việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nhóm trẻ này gặp rất nhiều khó khăn. Từ khóa: Trẻ em lao động di cư, trẻ em lang thang, Việt Nam. 1. Đặt vấn đề Chính sách Đổi mới (ra đời năm 1986) đã đưa Việt Nam bước vào thời kỳ của những cải cách chính trị, kinh tế, xã hội. Đặc biệt, việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế hóa tập trung sang mô hình kinh tế thị trường đã mang lại cho Việt Nam một hình ảnh mới. Việc tiếp cận thị trường thế giới đã tạo ra việc làm cho hàng triệu người, già và trẻ bước vào thị trường lao động mỗi năm. Tuy nhiên, không phải mọi thay đổi, đồng hành với quá trình phát triển kinh tế nhanh, đều mang tính tích cực. Khi thị trường lao động phi chính thức ở các thành phố lớn ngày càng phình to và nhu cầu về lao động giá rẻ ngày càng lớn, thì đó cũng là lúc trẻ em lao động di cư từ các khu vực nông thôn đến thành phố làm việc kiếm sống và phụ giúp gia đình cũng xuất hiện trở lại và ngày càng gia tăng. Mặc dù nghiên cứu về trẻ em không phải là một chủ đề mới, trẻ em lao động di .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.