TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của các tham số đến quá trình tổng hợp vật liệu nano vàng dạng que cho việc bọc bằng silica

Bài viết này trình bày về vật liệu nano vàng dạng que được tổng hợp theo phương pháp phát triển mầm. Để kiểm soát kích thước, hình thái và độ đơn phân tán của vật liệu, tiến hành khảo sát và đánh giá các yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu, bao gồm: nồng độ của chất hoạt động bề mặt, tỉ lệ mol của acid ascorbic, và bạc nitrate đối với HAuCl4, và pH của môi trường. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ðH KHOA HỌC HUẾ TẬP 1, SỐ 1 (2014) ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ ðẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO VÀNG DẠNG QUE CHO VIỆC BỌC BẰNG SILICA Mai Duy Hiển, Lê Thị Lành, ðinh Quang Khiếu, Trần Thái Hòa* Khoa Hóa học, Trường ðại học Khoa học Huế * Email: trthaihoa@ TÓM TẮT Trong nghiên cứu này, vật liệu nano vàng dạng que ñược tổng hợp theo phương pháp phát triển mầm. ðể kiểm soát kích thước, hình thái và ñộ ñơn phân tán của vật liệu, chúng tôi tiến hành khảo sát và ñánh giá các yếu tố chính ảnh hưởng ñến quá trình tổng hợp vật liệu, bao gồm: nồng ñộ của chất hoạt ñộng bề mặt, tỉ lệ mol của acid ascorbic, và bạc nitrate ñối với HAuCl4, và pH của môi trường. Từ kết quả cho thấy,vật liệu nano vàng dạng que tổng hợp ñược có ñộ ñơn phân tán cao với kích thước hạt nằm trong khoảng 15x76nm. Nhằm tăng ñộ bền và tính tương hợp sinh học của vật liệu trong các ứng dụng về y-sinh, nano vàng dạng que ñược bao phủ bằng một lớp silica có ñộ dày khoảng 20nm tổng hợp theo phương pháp Stober. Hình thái và tính chất của vật liệu ñược xác ñịnh bằng các phương pháp phân tích vật lí: kính hiển vi ñiện tử truyền qua (TEM), phổ UV-Vis, phổ hồng ngoại (FTIR), giản ñồ nhiễu xạ tia X (XRD). Từ khóa: nano vàng dạng que, nồng ñộ CTAB, tỉ số mol AA/Au3+, Ag+/Au3+, giá trị pH, bọc silica. 1. MỞ ðẦU Nano vàng dạng que (GNR) có rất nhiều tiềm năng và ñược ứng dụng trong nhiều lĩnh vực hiện nay như ñiện hóa, cảm biến khí, và ñặc biệt là các ứng dụng về y sinh [1-4]. Với tính chất cộng hưởng plasmon bề mặt (SPR) tuyệt vời, GNR có thể phát nhiệt khi hấp thụ các tia bức xạ thích hợp, vật liệu này hiện ñang ñược nghiên cứu trong việc ñiều trị ung thư bằng liệu pháp xạ nhiệt [3,4]. Tính chất SPR phụ thuộc chủ yếu vào hình thái và kích thước của vật liệu nano vàng. ðối với nano vàng dạng cầu, SPR xảy ra ở vùng khả kiến tại bước sóng 520 nm. Trong khi ñó, GNR lại có hai ñỉnh hấp thụ tương ứng với các dao ñộng ñiện tử theo trục dọc (dao ñộng LSPR) và trục .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.