TAILIEUCHUNG - Thực trạng việc làm của lao động nữ nông thôn trong độ tuổi lao động ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng việc làm của lao động nữ trên địa bàn huyện và đưa ra các giải pháp giải quyết việc làm lao động nữ phù hợp với địa phương. nội dung chi tiết của tài liệu. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 2, Số 2 (2014) THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NỮ NÔNG THÔN TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Nguyễn Xuân Hiếu Trung tâm Dạy nghề Tổng hợp huyện Vĩnh Linh Email: hieudaynghevinhlinh@ TÓM TẮT Lao động - việc làm nói chung và lao động nữ nói riêng là một nguồn lực vô cùng quý giá và cũng là động lực chính của sự phát triển kinh tế xã hội mỗi địa phương. Trên cơ sở nguồn số liệu thứ cấp và khảo sát 160 lao động nữ nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2014. Bằng các phương pháp phân tích thống kê mô tả, kết hợp định tính và định lượng, phân tích hồi qui để tìm sự ảnh hưởng của các yếu tố đến việc làm của lao động nữ nông thôn. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng việc làm của lao động nữ trên địa bàn huyện và đưa ra các giải pháp giải quyết việc làm lao động nữ phù hợp với địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng: (1) tình trạng việc làm lao động nữ nông thôn huyện Vĩnh Linh thất nghiệp là 15%, thiếu việc làm là 46,25%, và có việc làm thường xuyên là 38,75%. (2) Các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm của lao động nữ bao gồm: cơ cấu dân số, trình độ chuyên môn, sức khỏe, điều kiện tự nhiên, chính sách giải quyết việc làm. Từ khóa: Lao động nữ nông thôn, thất nghiệp, việc làm. 1. MỞ ĐẦU Vĩnh Linh là một huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Trị, có diện tích 620 km2, dân số người [2], số lao động nữ nông thôn trong độ tuổi lao động là người; trong đó, có 240 lao động nữ thất nghiệp và lao động nữ thiếu việc làm [1]. Qua đây cho thấy số lao động nữ nông thôn trong độ tuổi lao động thất nghiệp và thiếu việc làm tương đối cao, đặc biệt là số lao động nữ nông thôn thiếu việc làm, chiếm 55,23%. Thất nghiệp và thiếu việc làm là nguyên nhân căn bản của nghèo đói, phát sinh những tệ nạn xã hội và các vấn đề an sinh xã hội khác, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Do đó, xác định được thực trạng, tìm ra nguyên nhân, từ đó

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.