TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động KSC và hiệu quả hoạt động KSC; phân tích thực trạng hoạt động KSC thường xuyên từ NSNN tại KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động KSC thường xuyên từ NSNN. . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------- -------- CHUNG THỊ HẢI PHÂN TÍCH VÀ TÌM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÀ RỊA-VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHUNG THỊ HẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------- -------- CHUNG THỊ HẢI QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH VÀ TÌM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÀ RỊA-VŨNG TÀU. KHÓA: 2011 – 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: . PHAN THỊ THUẬN HÀ NỘI: 2013 HÀ NỘI – 2013 PT và tìm GP nâng cao HQ hoạt động KSC TX NSNN tại KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các dữ liệu, kết quả nêu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ Chung Thị Hải Chung Thị Hải-Luận văn thạc sỹ PT và tìm GP nâng cao HQ hoạt động KSC TX NSNN tại KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KCS VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG . Một số khái niệm về hoạt động KSC NSNN. 2 . Khái niệm kiểm soát trong quản lý. 2 . Khái niệm về NSNN 2 . Khái niệm về chi NSNN 3 . Khái niệm KSC NSNN. 4 . Nội dung KSC thường xuyên ngân sách qua .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.