TAILIEUCHUNG - Báo cáo thường niên 2016: Công ty Cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh

Tài liệu gồm các nội dung chính: Ngành nghề và địa bàn kinh doanh, mô hình quản trị, định hướng phát triển, rủi ro kinh tế, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,. chi tiết nội dung tài liệu. | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MỤC LỤC I. THÔNG TIN CHUNG 1 1. Thông tin khái quát 1 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh . 7 . Ngành nghề kinh doanh 7 . Địa bàn kinh doanh . 7 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 8 . Mô hình quản trị 8 . Cơ cấu bộ máy quản lý . 8 . Các công ty con, công ty liên kết . 9 4. Định hướng phát triển . 10 . Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 10 . Chiến lược phát triển trung và dài hạn 10 . Các mục tiêu phát triển bền vững 11 5. Các rủi ro.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.