TAILIEUCHUNG - Trách nhiệm của báo chí đối với việc truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm: thực tiễn và khuyến nghị

Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một số khuyến nghị về trách nhiệm của báo chí với công tác truyền thông về an toàn thực phẩm như: kịp thời thông tin chính xác; tăng cường thông tin chỉ dẫn; mở rộng mạng lưới cộng tác viên, đường dây nóng để phản ánh biểu hiện vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng nhiều chương trình, chuyên mục để tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 2 (2016) TRÁCH NHIỆM CỦA BÁO CHÍ ĐỐI VỚI VIỆC TRUYỀN THÔNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM: THỰC TIỄN VÀ KHUYẾN NGHỊ Hoàng Lê Thúy Nga Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: hoanglethuynga@ TÓM TẮT Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề nóng của xã hội hiện nay. Do vậy, trách nhiệm của báo chí đối với cộng đồng là góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành động của công chúng trong việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Bài viết chỉ ra những đóng góp của báo chí đối với việc phát hiện những sai phạm trong an toàn thực phẩm, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm an toàn thực phẩm, tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm thông qua các thông tin tư vấn, chỉ dẫn, định hướng cho công chúng. Từ đó, bài viết cũng đề xuất một số khuyến nghị về trách nhiệm của báo chí với công tác truyền thông về an toàn thực phẩm như: kịp thời thông tin chính xác; tăng cường thông tin chỉ dẫn; mở rộng mạng lưới cộng tác viên, đường dây nóng để phản ánh biểu hiện vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng nhiều chương trình, chuyên mục để tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm. Từ khóa: Trách nhiệm báo chí; Truyền thông an toàn thực phẩm; Vệ sinh an toàn thực phẩm. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Thời gian qua, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) nhận được sự quan tâm lớn của người dân, được coi là vấn nạn của quốc gia. Nó trở thành vấn đề "nóng" của toàn xã hội. Vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là chủ đề quan trọng trong các kỳ họp của Đảng, Quốc hội. Các ban, ngành đã có nhiều nỗ lực nhưng trước thực trạng khó kiểm soát hiện nay, tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn là thách thức lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng ta đang sống trong sự "bao vây" của thực phẩm mất an toàn, thức ăn bẩn. Nhiều người dân tỏ ra nghi ngờ, khó lựa chọn thực phẩm an toàn, kể cả những thực phẩm thiết yếu. Trước thực tế này, báo chí đã phản ánh thực trạng mất an

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.