TAILIEUCHUNG - Tác dụng hạ cholesterol máu của cao chiết ngưu tất - đan sâm - tam thất trên chuột nhắt trắng

Bài viết đề cập về: Rối loạn lipid máu là một trong những yếu tố khởi đầu cho quá trình hình thành và phát triển của xơ vữa động mạch, nguyên nhân hàng đầu làm tăng tỉ lệ tử vong của bệnh lý tim mạch. Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp làm giảm nồng độ cholesterol máu của các chế phẩm từ dược liệu, đề tài tiến hành nghiên cứu tác dụng của cao chiết ngưu tất - đan sâm - tam thất trên chuột nhắt trắng tăng cholesterol ngoại sinh. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 TÁC DỤNG HẠ CHOLESTEROL MÁU CỦA CAO CHIẾT NGƯU TẤTĐAN SÂM- TAM THẤT TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG Nguyễn Thanh Tuấn*, Nguyễn Phương Dung** TÓM TẮT Tình hình - Mục đích nghiên cứu: Rối loạn lipid máu là một trong những yếu tố khởi đầu cho quá trình hình thành và phát triển của xơ vữa động mạch, nguyên nhân hàng đầu làm tăng tỉ lệ tử vong của bệnh lý tim mạch. Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp làm giảm nồng độ cholesterol máu của các chế phẩm từ dược liệu, chúng tôi tiến hành nghiên cứu tác dụng của cao chiết Ngưu tất- Đan sâm- Tam thất (NT – ĐS – TT) trên chuột nhắt trắng tăng cholesterol ngoại sinh. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm bệnh chứng trên mô hình tăng cholesterol ngoại sinh Đối tượng nghiên cứu: Cao NT-ĐS-TT chiết bằng ethanol 70%. Súc vật nghiên cứu là chuột nhắt trắng (Mus musculus var. albino), trọng lượng trung bình 20 ± 2g mua ở Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh có nồng độ cholesterol > 200mg% sau khi gây mô hình. Phương tiện đánh giá: Nồng độ cholesterol máu sau 4 tuần gây mô hình. Dùng phép kiểm t-Student, phép kiểm Anova 1 yếu tố để xử lý thống kê số liệu thực nghiệm. Kết quả chính: Sau 4 tuần uống cao NT-ĐS-TT (20 g/kg và 40 g/kg thể trọng), nồng độ cholesterol giảm 49,70% và 51,71% tương đương các lô chuột uống cao NT (20g/kg), cao ĐS (20g/kg) và cao TT (20g/kg). Cao NT-ĐS-TT chưa thể hiện độc tính cấp ở liều cao nhất có thể cho chuột uống (170,32g cao khô kiệt/kg). Cao NTĐS-TT (uống, 40g dược liệu khô/kg) không làm thay đổi số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, Hb, Hct, SGOT, SGPT, cholesterol, creatinin của chuột nhắt sau khi dùng liên tiếp 60 ngày. Kết luận: Cao NT-ĐS-TT (5-3-2) có tác dụng hạ cholesterol máu trên chuột nhắt tăng cholesterol ngoại sinh ở liều uống 20g/kg và 40g/kg thể trọng. Cao NT-ĐS-TT an toàn khi sử dụng liều uống 40g/kg, trong 60 ngày trên chuột nhắt trắng. Từ khóa: Tăng cholesterol, Ngưu tất, Đan sâm, Tam thất. ABSTRACT HYPOCHOLESTEROL EFFECTS

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.