TAILIEUCHUNG - Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu

Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu trình bày: Lai Châu là tinh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Thế nhưng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, tình trạng nghèo đói khá trầm trọng, nguồn nhân lực có năng suất lao động xã hội thấp, chỉ bằng 1/3 năng suất lao động xã hội của cả nước là nguyên nhân dẫn đến thực trạng kinh tế xã hội phát triển chậm,. . | I W l MIlHNGHlilllTHIItlinl BANH GIA THI/C TR»NG CHAT UlqMG NGUDN NHAN LtfC. DANH GIA THI/C TRANG CHAT LI/ONG NGUON NHAN LIJC CUA TJNH LAI CHAU Lirong Chien Cong* Nhan thdc dupc vai ttd quanfrgngdo, dgc Tdm tat Lai Chdu la tinh cd vi tri chien luge hit sue biet ttong bdi canh tai co cdu nin kinh tl, ddi quan trgng vi qudc phdng, an ninh vd bdo vi mdi md hinh tang trudng, ndng cao chit lupng chii quyin bien gi&i qudc gia. Thi nhung, chdtngudn nhdn luc dugc xac dinh Id mgtttongba lugng ngudn nhdn luc thdp, tinh trgng ngheo khdu ddt phdt chiln luge. Ddi vdi cdc tinh miln ddi khd tram trgng, ngudn nhdn li^c cd ndng ndi phia Bac ndi chung vd Tinh Lai Chdu ndi sudt lao dgng xd hdi thdp, chi bdng 1/3 ndng ridng, ndng cao chat lupng ngu^n nhan lyc dang sudt lao ddng xd hgi cua cd nu&c Id nguyen dupc dgt ra nhu mdt vin de cip bach cho cac nhd nhdn ddn din thyrc trgng Mnh te xa hgi phdt lam chinh sach va chinh quydn ^ a phuong. Bdi triin chgm, muc sdng cua ngudi ddn Lai Chdu bao nay tdp trung vdo ddnh gia thycttgngchit hiin & muc thdp, chi bdng 1/3 tdng sdn phdm lugng ngudn nhdn lyc d Lai Chdutiidngqua mdt tren ddu ngudi ciia cd nudc. Qua bdi viet ndy, sdtiduchl chu ydu vl co ciu tudi, gidi tinh, co tdc gid dua ra ggiy mdt sd uu tiin chinh sdch ciu nhdn luc thanh tlu/ndng thdn, trinh do giao ndng cao chdt lugng ngudn nhdn It^c tinh Lai due, trinh dp chuydn mdn vd ggi y mgt sd dinh Chdu nhdm ndng cao hiiu qud Mnh ti xd hgi hudng ndng cao chdt lugng lugng ngudn nhdn luc cuaTinhtiongthdigiantdi. cua Tinh. Td Ichda: ngudn nhdn lyc, Lai Chau, chfnh 2. Danh gid thuc trang chat lirgng ngu^n nhdn Ii;rc tinh Lai Chau 1. Dgt vin de Ve CO cau nguon nhan life theo nhdm tudi Chat lugng ngudn nhdn luc ddng vaitidquan frpngttongtdng trudng kinh tl vd phdt triln xd Ca can ngudn nhdn luc theo nhom tudi d Lai hdi. Nang cao chat lugng ngudn nhdn luc khdng Chau cd hai didm dang luu y, Ngudn nhdn luc td nhftng gdp phdn thuc diy tryc tilp tdc dd tang 15-I9tudi chilm ty tipng cao, gin 12% .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
111    21    3    17-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.