TAILIEUCHUNG - Báo chí di động tại Việt Nam - một loại hình truyền thông mới

Bài viết này chỉ ra những đặc điểm hình thức của phiên bản báo chí dành cho di động và cung cấp những thông tin thực tế về sự biến đổi nhu cầu thông tin, hình thành một lớp công chúng với những đặc điểm riêng khác so với các loại hình báo chí truyền thống. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 4, Số 2 (2016) BÁO CHÍ DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM - MỘT LOẠI HÌNH TRUYỀN THÔNG MỚI Phan Quốc Hải Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: phanquochai@ TÓM TẮT Sự phát triển của báo chí di động hiện nay đang có những tác động lớn đến đời sống báo giới tại Việt Nam. Chính sự ra đời của báo chí di động đã làm thay đổi cách làm báo của nhà báo và cách tiếp nhận thông tin của công chúng. Bài viết chỉ ra những đặc điểm hình thức của phiên bản báo chí dành cho di động và cung cấp những thông tin thực tế về sự biến đổi nhu cầu thông tin, hình thành một lớp công chúng với những đặc điểm riêng khác so với các loại hình báo chí truyền thống. Từ khoá: Báo chí di động, nhu cầu thông tin, báo chí truyền thống, công chúng báo chí. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ . Thuật ngữ “Báo chí di động” dịch từ các từ tiếng Anh “Mobile Media”, “Mobile Journalism” hay “Mobile News” để chỉ những hoạt động báo chí trên thiết bị di động lần đầu tiên được đề cập vào năm 1990 trong báo cáo của James Katz, nhà truyền thông học người Mỹ, về nghiên cứu những tác động của truyền thông đến công chúng. Trong báo cáo này, James Katz đã chỉ ra một loại phương tiện truyền thông mới, đó là báo chí di động, và dự đoán trong tương lai, báo chí di động là phương tiện truyền thông được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống các phương tiện truyền thông.[1] Trong thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay, báo chí di động được hiểu là báo chí sử dụng thiết bị di động để sản xuất và truyền tải thông tin. Như vậy, báo chí di động được hiểu theo hai nghĩa: 1/sử dụng công cụ di động để làm báo, tức làm báo bằng thiết bị di động; 2/thiết bị di động trở thành một kênh để chuyển tải thông tin đến công chúng, tức làm báo cho thiết bị di động [2]. . Cùng với sự phát triển của báo chí thế giới, báo chí Việt Nam những năm gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc về công nghệ làm báo và chuyển tải thông tin trên các thiết bị đầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.