TAILIEUCHUNG - Vai trò của nho giáo và phật giáo dưới triều Nguyễn qua hệ thống văn bia hoàng tộc Thừa Thiên Huế

Bài viết tập trung khảo sát, thống kê và luận giải vai trò của Nho giáo và Phật giáo trong nhãn quan và sách lược của triều Nguyễn qua hệ thống văn bia hoàng tộc. nội dung chi tiết của tài liệu. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 2, Số 2 (2014) VAI TRÒ CỦA NHO GIÁO VÀ PHẬT GIÁO DƯỚI TRIỀU NGUYỄN QUA HỆ THỐNG VĂN BIA HOÀNG TỘC THỪA THIÊN HUẾ Đoàn Trung Hữu Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam Email: haitue@ TÓM TẮT Văn bia hoàng tộc triều Nguyễn hiện còn được lưu giữ trong các lăng tẩm, đền đài, cung điện ở Thừa Thiên Huế là nguồn tư liệu Hán Nôm vô cùng quý giá để nghiên cứu lịch sử dân tộc. Những quan điểm phức hợp về rất nhiều lĩnh vực như chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng đã được thể hiện một cách phong phú ở đây, trong đó đặc biệt có đề cập đến nhãn quan và sách lược của nhà Nguyễn về các tôn giáo thịnh hành trong triều đại này. Trong khi văn bia lăng tẩm cho thấy triều đình đã sử dụng Nho giáo như là hệ chuẩn tư tưởng để giải quyết, đánh giá, nhìn nhận các vấn đề chính sự, thì đạo Phật lại được xiển dương như một sách lược để thu phục nhân tâm. Từ khóa: Hán Nôm, Nho giáo, Phật giáo, Văn bia. 1. MỞ ĐẦU Trong lộ trình nghiên cứu các vấn đề văn hóa, xã hội của dân tộc qua các triều đại khác nhau, khuynh hướng nghiên cứu căn cứ vào văn bia Hán Nôm - nơi bảo lưu một cách chân xác các vấn đề liên quan đến văn hoá, xã hội, chính trị, kinh tế và tín ngưỡng tôn giáo- là một khuynh hướng nghiên cứu mang lại giá trị thực tiễn và góp phần làm sáng rõ nhiều vấn đề còn vướng mắc trong nhìn nhận và đánh giá lịch sử Việt Nam Ở Thừa Thiên Huế hiện nay, vẫn còn lưu giữ lại một hệ thống lớn các văn bia hoàng tộc triều Nguyễn nằm trong hệ thống các di tích văn hóa như cung điện, lăng tẩm, đền đài. Với nhiều hệ vấn đề phức tạp còn được bảo lưu, nhóm văn bia này được xem là nguồn tư liệu vô giá để tìm hiểu quá khứ dân tộc. Trong bài viết này, chúng tôi giới hạn tập trung khảo sát, thống kê và luận giải vai trò của Nho giáo và Phật giáo trong nhãn quan và sách lược của triều Nguyễn qua hệ thống văn bia hoàng tộc. 2. NỘI DUNG . Đặc điểm của văn bia hoàng tộc ở Thừa Thiên Huế Văn bia Thừa Thiên Huế có một thể loại đặc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    44    0    17-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.