TAILIEUCHUNG - Thực trạng và giải pháp sử dụng đất ở các xã ven biển huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Bài viết này phân tích thực trạng và biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2015 cho thấy, diện tích đất nông nghiệp tăng 630,73 ha, đất phi nông nghiệp giảm 298,33 ha và đất chưa sử dụng giảm 476,83 ha. Kết hợp với kết quả tính toán hiệu quả kinh tế một số loại hình sản xuất nông - lâm nghiệp chủ yếu như lúa nước, hoa màu, keo. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 1 (2016) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT Ở CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN Nguyễn Thế Vịnh1*, Bùi Thị Thu2 1 2 Học viên cao học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Khoa Địa lý – Địa chất, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế *Email: thevinhpy1986@ TÓM TẮT Đất là nguồn tài nguyên quý giá đã được khai thác phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng của con người. Việc sử dụng đất hợp lý rất quan trọng bởi nó không chỉ quyết định trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn đảm bảo khả năng tái tạo của tài nguyên. Việc phân tích thực trạng và biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2015 cho thấy, diện tích đất nông nghiệp tăng 630,73 ha, đất phi nông nghiệp giảm 298,33 ha và đất chưa sử dụng giảm 476,83 ha. Kết hợp với kết quả tính toán hiệu quả kinh tế một số loại hình sản xuất nông - lâm nghiệp chủ yếu như lúa nước, hoa màu, keo, điều được thể hiện chi tiết trong bài báo, nhóm tác giả đã đề xuất một số nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở khu vực nghiên cứu. Từ khóa:, sử dụng đất, Tuy An, xã ven biển. 1. MỞ ĐẦU Ở các xã ven biển huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (gồm 5 xã An Ninh Đông, An Hải, An Hòa, An Mỹ và An Chấn) có hoạt động sản xuất chủ yếu là nông nghiệp. Ở đây phổ biến loại đất cát kém màu mỡ nên gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, với cơ sở hạ tầng chưa phát triển, trình độ dân trí chưa cao và khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế nên hoạt động sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả. Cũng như nhiều địa phương ở miền Trung, các xã ven biển huyện Tuy An cũng đang đối diện với những đe dọa của thiên tai do chịu tác động của biến đổi khí hậu như bão, lũ lụt, xói lở, hạn hán, xâm nhập mặn với tần suất và cường độ ngày càng mạnh nên ảnh hưởng đến chất lượng đất. Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất ở các xã ven biển huyện Tuy An, tỉnh Phú

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.