TAILIEUCHUNG - So sánh hình thái vân môi qua hai phương pháp lấy mẫu

Đề tài nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân loại và tính tỉ lệ các dạng vân môi từ hai phương pháp lấy mẫu, so sánh sự khác nhau của vân môi thu được từ hai phương pháp lấy mẫu. bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 SO SÁNH HÌNH THÁI VÂN MÔI QUA HAI PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Võ Huỳnh Trang*, Lê Văn Cường** TÓM TẮT Đặt vấn đề: Ngày nay vân môi trở thành dữ liệu sinh trắc học quan trọng để xác định cá thể người. Tuy nhiên, để lại hiện trường là dấu vân môi ẩn, khi so với vân môi nhìn trực tiếp trên vùng môi đỏ của người thì khác nhau như thế nào? Vì thế cần có nghiên cứu so sánh dấu vân môi này. Mục tiêu: Phân loại và tính tỉ lệ các dạng vân môi từ hai phương pháp lấy mẫu. So sánh sự khác nhau của vân môi thu được từ hai phương pháp lấy mẫu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu vân môi của 150 sinh viên bằng hai cách lấy vân môi: máy chụp hình kỹ thuật số và son môi. Kết quả: 96% ở KV5 và 96,7% ở KV8 có dạng rãnh chính trên dấu vân môi lấy bằng son môi ghi nhận giống với hình vân môi chụp bằng máy chụp hình KTS. 51,3% ở KV2 và 48,7% ở KV11 không đọc được rãnh vân môi. 13/150 rãnh ngang ở KV11 và 2/29 củ môi ghi nhận được trên dấu vân môi lấy bằng son nhưng không có trên hình chụp. 4/31 củ môi, 1/14 xoắn môi, 2/2 nốt vàng có trên hình chụp nhưng không đọc được trên dấu vân môi lấy bằng son môi. Kết luận: Hơn 96% dạng rãnh chính ở các khu vực dễ để lại dấu vân môi ẩn của hai môi và hơn 93% củ môi và xoắn môi đều đọc được chính xác từ dấu vân môi lấy bằng son môi. Kết luận này góp phần củng cố thêm việc sử dụng vân môi để nhận dạng cá thể người. Từ khóa: Vân môi, son môi, máy chụp hình kỹ thuật số. ABSTRACT COMPARISON OF LIP PRINT MORPHOLOGY COLLECED FROM TWO DIFFERENT METHODS Vo Huynh Trang, Le Van Cuong * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 144 - 148 Back ground:Lip prints has become an important data in biometry to identify the unique of an individual. However, latent lip prints left at the scene and collected directly from the participants are different, or not? Therefore, there should be more comprehensive research in lip prints. Objectives: Classify and calculate the .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    55    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.