TAILIEUCHUNG - Tác động của chiến tranh Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế Hàn Quốc (1965-1971)

Bài viết đi sâu phân tích những tác động ngắn hạn cũng như dài hạn của cuộc Chiến tranh Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế Hàn Quốc giai đoạn 1965 – 1971, đưa đến một cách tiếp cận khác trong nghiên cứu “kỳ tích sông Hàn”. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 3, Số 2 (2015) TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH VIỆT NAM ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀN QUỐC (1965 - 1971) Hoàng Văn Hiển, Lê Nam Trung Hiếu* Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế *Email: seta098@ TÓM TẮT Thập niên 60 của thế kỷ XX chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Hàn Quốc, từ một quốc gia còn gặp khó khăn về nhiều mặt chuyển mình trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu hàng hóa lớn của khu vực. Sự vươn lên của Hàn Quốc là kết quả của một quá trình vận động bên trong tích cực và được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời chịu sự tác động từ nhiều nhân tố bên ngoài, trong đó cuộc Chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975) đóng vai trò quan trọng như một chất xúc tác mạnh mẽ về kinh tế. Trong bài viết này, chúng tôi cố gắng bước đầu đi sâu phân tích những tác động ngắn hạn cũng như dài hạn của cuộc Chiến tranh Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế Hàn Quốc giai đoạn 1965 – 1971, đưa đến một cách tiếp cận khác trong nghiên cứu “kỳ tích sông Hàn”. Từ khóa: Việt Nam, kinh tế Hàn Quốc, viện trợ, Mỹ. Khi bàn về các nhân tố khách quan tác động đến giai đoạn cất cánh kinh tế lần thứ nhất (1961 - 1979) của Hàn Quốc, một số nhà nghiên cứu nước ngoài và Việt Nam cho rằng cuộc Chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975) về khách quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và giải quyết một số vấn đề xã hội ở Hàn Quốc1. Nhưng cách luận giải vấn đề này giữa các nhà nghiên cứu có sự khác nhau, trong đó, nhiều công trình chỉ mới đề cập mà chưa có điều kiện đi sâu phân tích nhân tố khách quan này. Với bài viết dưới đây, chúng tôi mong muốn được góp phần nhỏ vào việc phân tích tác động của cuộc Chiến tranh Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế Hàn Quốc trong giai đoạn 1965 -1971. 1. Tình hình kinh tế Hàn Quốc giai đoạn 1948 - 1965 và quyết định tham chiến tại Việt Nam của Hàn Quốc . Vài nét về tình hình kinh tế Hàn Quốc giai đoạn 1948 - 1965 Ngay từ khi quân đội Mỹ tiếp quản vùng đất phía Nam vĩ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.