TAILIEUCHUNG - Bộ 9 đề thi Toán 10 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Bộ 9 đề thi Toán 10 học kỳ 2 năm học 2013-2014 gồm các bài tập điển hình giúp các em nắm vững được cách làm bài thi để làm bài thi một cách tốt nhất, ngoài ra đề thi còn giúp các em ôn thi một cách hiệu quả. . | gia sư Thành Được BỘ 9 ĐỀ THI TOÁN 10 HỌC KÌ 2 2013-2014 ĐỀ 1 ĐỀ 2 Câu 1 ( 3 điểm ) Giải các bất phương trình sau. a) (x-2)( x 2 +5x +6 ) > 0 2x 2 7x 7 b) 1 x 2 3x 10 Câu 2 ( 1 điểm ).Tìm các giá trị của m để bất phương trình: x2 – m x – 3m -1 > 0 Câu 3 (1,5 điểm ) Biết cos = và ( ⁄ 0 có nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Câu 4: a) Tìm các giá trị lượng giác của cung 1 biết: sin và . 5 2 b) Rút gọn biểu thức sau: B= 2 1 2sin 2cos 1 cos sin cos sin Câu 6 : Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho A(1; 3) và đường thẳng: d: x – 2y + 4 =0 a) Viết phương trình tham số đường thẳng d. b) Viết phương trình đường thẳng d’ qua A và cách điểm B(– 1 ; 5) một khoảng cách là 2 . Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho ABC với A(1; 2), B(2; –3), C(3; 5). Viết phương trình đường tròn tâm B và tiếp xúc với đường thẳng AC. Câu 8: Viết phương trình chính tắc của elip E 2 biết (E) có tiêu cự là 8 , tâm sai e 1 2 Câu 9 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ∆ABC với B(2; -7), phương trình đường cao AH: 3x + y + 11 = 0 ; phương trình trung tuyến CM : x + 2y + 7 = 0 . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB và AC. Câu 10 : Viết pt đường tròn đi qua điểm A(1;3) và tiếp xúc với hai đường thẳng 1: x + 2y + 2 = 0 và 2 : 2x – y + 9 = 0 Page 1/4 gia sư Thành Được BỘ 9 ĐỀ THI TOÁN 10 HỌC KÌ 2 2013-2014 ĐỀ 3 Câu 1(2đ): Giải các bất phương trình sau: a) 3x2 4 x 7 0 ; b) 3x2 4 x 11 0 ; 4x 5 c) 0; 2 3x Câu 3(2đ): 1) Tính giá trị lượng giác của góc 4 , nếu: sin = với ; 5 2 Câu 4(2đ): a) Lập phương trình tham số của đường thẳng biết đi qua điểm M(2; -1) và r có véctơ chỉ phương u (3; 4) ; b) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua 2 điểm A( -1; 3) và B(5; 1). c) Tính khoảng cách từ điểm A(2; -5) đến đường thẳng d? Câu 5 (1đ): Xác định tâm và bán kính của đường tròn có phương trình sau 2 2 a) x 1 y 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.