TAILIEUCHUNG - Nâng cao vai trò của đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của Huế

Bài viết nghiên cứu tập trung vào hai vấn đề chính là thực trạng của việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên Đài Phát thanh – Truyền hình Thừa Thiên Huế và những kiến nghị cho vấn đề này. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 3, Số 2 (2015) NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CỦA HUẾ Trần Thị Phương Nhung Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Huế Email: phuongnhungbck29@ TÓM TẮT Bài nghiên cứu tập trung vào hai vấn đề chính là thực trạng của việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên Đài Phát thanh – Truyền hình Thừa Thiên Huế và những kiến nghị cho vấn đề này. Xuất phát từ thực trạng,bài báo phân tích những ưu điểm, hạn chế và đưa ra những giải pháp và đề xuất hữu ích cho các cơ quan báo chí trên địa bàn Tỉnh tham khảo và vận dụng trong khá năng và điều kiện cho phép. Từ khóa: bảo tồn, di sản văn hóa phi vật thể, phát huy, báo chí. 1. Đặt vấn đề Huế - nơi đã từng là Thủ phủ của 9 đời Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, là Kinh đô của triều đại Tây Sơn và 13 triều vua Nguyễn trong gần 400 năm (1558 – 1945), cố đô Huế ngày nay còn lưu giữ trong lòng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Năm 1993, Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Năm 2003, Nhã nhạc cung đình Huế được ghi tên vào danh sách các Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Thông qua các kênh truyền thông, quảng bá trong đó Đài Phát thanh – Truyền hình ( PT - TH) Thừa Thiên Huế đóng vai trò là một trong những kênh chủ lực, Huế đã giới thiệu các giá trị văn hóa của quê hương và đất nước đến với bạn bè trong và ngoài nước. Là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế, Đài PT TH Thừa Thiên Huế là đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và an ninh, quốc phòng. Việc phát huy hơn nữa vai trò của Đài trong công tác bảo tồn và phát triển văn hóa phi vật thể của Huế cũng như đưa ra những kiến nghị, giải pháp để công tác này ngày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.