TAILIEUCHUNG - Vai trò nhà nước đối với đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp Hà Nội

Bài viết Vai trò nhà nước đối với đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp Hà Nội trình bày đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp đã được Nhà nước quan tâm với hàng loạt chính sách và chương trình hỗ trợ trong thời gian qua. Tuy nhiên, các chương trình hỗ trợ chưa thực sự thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp,. . | VAI TRO NHA NlfflC BOI Vdl PAU TU KHOA HQC. NGHl£MC(ilUTPflnntfi ^ ^ J VAI TRO NHA NUdC DOI Vdl DAU T l / KHOA HOC VA C O N G NGHE TAI DOANH NGHIEP HA N O I Nguyin Thi Nguyft * Bd Thu Trang** T6mtat to quan trpng trong tien trinh hOi nhdp va la Ddi mdi cdng nghe d doanh nghiip da dugc d6ng luc ciia qua trinh phdt trien nhaiih va ben Nhd nudc quan tdm vdi hdng loat chinh sdch vd vGng. Di8u nay dupe cu thS hoa bdng vi$c t^o chuang trinh hd trg trong thai gian qua. Tuy Idp khun^ phdp \f, hinh th^ih co che chinh sach nhiin, cdc chuang trinh hd trg chua thuc su thu de thiic day qua trinh doi moi cong nghS cho n6n hiit s{r quan tdm cua doanh nghiep. Doanh kinh ti cimg nhu doanh nghidp. nghiip Hd Ndi cdn nhiiu khd khan trong tiip Cho dSn nay, da co nhiSu chinh sdch phdt triSn can chinh sdch, thdng tin, viec thuc thi chinh khoa hpc c6ng nghS nhung kha nang cac doanh sdch con nhieu khd khan trong thuc te, hoat nghiep ti6p can nhiing ehinh sdch h6 trg vd cac ddng nghien cuu vd phdt trien chi mang tinh chuong trinh mi dai ciia Chfnh phii con han ch6. hinh thirc vd chua dugc chu trgng a doanh Ty^ 16 nhiing doanh nghidp tham gia chuong nghiep. Ddi m&i cdng nghi Id cong viec cua trinh h6 trp cua Chinh phii c6n rdt khidm tdn chinh doanh nghiip, xudt phdt tie nhu cdu phdt (dudi 10%), do n^dn luc eua bdn thdn doanh triin ben vimg cua doanh nghiep vd doanh nghidp hi han chd hoac do chinh saeh chuong nghiep chinh la chu thi thuc kiin ddi mai cdng trinh cua Nha nuoc con dan trai, nhieu rao cdn nghe, Nhd nudc chi vai tro ddn ddt, hd trg, qudn hdnh chinh, n ^ g co chd xin cho (Nguyen Thi ly vd khuyin khich cdc thdnh phdn kinh te cung Minh NghTa, 2015). Cdc doanh nghiep ciing tham gia ddi mdi cdng nghi. Tuy nhien,\nhieu nhu cdc CO quan nhd nudc chua chii trpng thuc doanh nghiip VietNam quy md con nho vd tiem hien cong tac R&D md chi coi Id hoat ddng luc yiu, chinh vi vdy Nhd nudc ddng vai tro mang tinh them thdt (Worid Bank, 2014). Sir quan trgng trong viec ho trg doanh nghiep tiep .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.