TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và giải pháp thích ứng

Bài viết này tập trung phân tích ảnh hưởng của BĐKH đến SXNN dựa vào kết quả điều tra phỏng vấn các hộ gia đình và số liệu quan trắc nhiệt độ, lượng mưa từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam để đề xuất được các giải pháp thích ứng. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế Tập 6, Số 1 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM VÀ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG Bùi Thị Thu*, Nguyễn Thị Quỳnh Như Khoa Địa lý – Địa chất, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế *Email:lapthuhue@ TÓM TẮT Ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã có những biểu hiện của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Kết quả phân tích số liệu khí hậu từ 1979 - 2015 và 80 phiếu phỏng vấn người dân cho thấy biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp nhưng nếu có các biện pháp canh tác phù hợp sẽ giúp sản xuất nông nghiệp thích ứng được với tình hình thời tiết khắc nghiệt. Dựa vào những cơ sở khoa học, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Từ khóa: Biến đổi khí hậu, nông nghiệp, Quảng Nam, Thăng Bình. 1. MỞ ĐẦU Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21. BĐKH có ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, năng suất cây trồng, thời vụ gieo trồng, làm tăng nguy cơ lây lan sâu hại cây trồng và có nguy cơ thu hẹp diện tích đất nông nghiệp. Ở đây có ngành nông nghiệp phát triển với giá trị sản xuất chiếm 33,9% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp (SXNN) tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là một huyện nằm ven biển nên dễ chịu tổn thương do BĐKH. Bài báo tập trung phân tích ảnh hưởng của BĐKH đến SXNN dựa vào kết quả điều tra phỏng vấn các hộ gia đình và số liệu quan trắc nhiệt độ, lượng mưa từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam để đề xuất được các giải pháp thích ứng. 2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . Dữ liệu và khu vực nghiên cứu a. Khu vực nghiên cứu Thăng Bình được giới hạn trong toạ độ địa lý từ 15030’ đến 15059’ vĩ độ Bắc và từ 108 7’ đến 108030’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp huyện Quế Sơn và Duy Xuyên, phía Nam giáp thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp huyện Tiên Phước và Hiệp Đức. 0 151 Ảnh hưởng của biển đổi khí hậu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.