TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra môn Toán học kì II lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán, học kì II, lớp 6 gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài tập tự luận có kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức của mình. . | ĐỀ KIỂM TRA MễN TOÁN, HỌC Kè II, LỚP 6 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phỳt) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Số nguyên Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TN Nội dung chính TN TN TL 5 1 1,25 Phân số 1 1 1,25 1 2 0,5 1 1,0 2 4,5 5 2 6 3 2 3 2,5 10 1 0,5 12 5 1,0 0,25 2 Tổng TL 0,25 5 Góc TL Tổng 4 20 3 10 Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó. B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khỏch quan (4 điểm). Trong mỗi cõu từ 1 đến 16 đều cú 4 phương ỏn trả lời A, B, C, D; trong đú, chỉ cú một phương ỏn đỳng. Hóy khoanh trũn chữ cỏi đứng trước phương ỏn đỳng. Cõu 1. Biết x + 2 = −11. Số x bằng: A. 22 B. −13 C. −9 D. −22. Cõu 2. Kết quả của phộp tớnh 15 − (6 − 19) là: A. 28 B. −28 C. 26 D. −10. Cõu 3. Tớch 2. 2. 2.(−2).(−2) bằng : A. 10 B. 32 C. −32 D. 25. 1 CN 2 Cõu 4. Kết quả của phộp tớnh (−1)3.(−2)4 là: A. 16 B. −8 C. −16 D. 8. Cõu 5. Kết quả của phộp tớnh 3.(−5).(−8) là: A. −120 B. −39 C. 16 D. 120. Cõu 6. Biết x + 7 = 135 − (135 + 89). Số x bằng : A. −96 B. −82 C. −98 D. 96. Cõu 7. Biết x + 2 −15 = . Số x bằng : 6 2 A. −43 B. 43 C. −47 D. 47. Cõu 8. Một lớp học cú 24 học sinh nam và 28 học sinh nữ. Số học sinh nữ chiếm bao nhiờu phần số học sinh của lớp? A. 6 7 B. C. 6 13 D. 7 . 6 4 3 Cõu 9. Tổng 7 13 − 7 11 + bằng : 6 6 A. 5 6 B. C. 2 3 D. − 2 . 3 B. 8 2 5 2 Cõu 10. Kết quả của phộp tớnh 2 .4 là: 5 3 A. 9 . 5 C. 3 1 D. 2 . 2 3 5 2 CN 2 3 7 Cõu 11. Biết x. = . Số x bằng : 4 8 A. 21 32 B. 7 3 C. 7 6 D. 1 . 8 Cõu 12. Số lớn nhất trong cỏc phõn số −15 10 1 3 3 −12 ; ; ; ; ; là: 7 7 2 7 4 −7 A. −15 7 B. 3 4 C. −12 −7 D. 10 . 7 Cõu 13. Kết luận nào sau đõy là đỳng? A. Hai gúc kề nhau cú tổng số đo bằng 900. B. Hai gúc phụ nhau cú tổng số đo bằng 1800. C. Hai gúc bự nhau cú tổng số đo bằng 900. D. Hai gúc bự nhau cú tổng số đo bằng 1800. Cõu 14. Cho hai gúc bự nhau, trong đú cú một gúc bằng 350.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.