TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc chậm tiến độ đối với các công trình giao thông của thành phố Hà Nội

Trên cơ sở lý thuyết về quản lý dự án xây dựng, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng tiến độ thi công một số công trình công trình giao thông trong giai đoạn 2008 – 2012 tại thành phố Hà Nội. Từ đó tìm ra những tồn tại, khó khăn và thuận lợi để đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm cải thiện tiến độ thi công tại các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới đây. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- TRẦN NGỌC THỊNH ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẬM TIẾN ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- TRẦN NGỌC THỊNH ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẬM TIẾN ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN DANH NGUYÊN HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của cá nhân tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN 1 LỜI CẢM ƠN Học viên xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo Viện kinh tế và Quản lý, Viện đào tạo sau đại học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, sự trực tiếp hướng dẫn tận tình của Thầy giáo TS. Nguyễn Danh Nguyên, Xin cảm ơn sự khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi của các đồng nghiệp trong Sở GTVT Hà nội, Ban QLDA giao thông 2 trong suốt quá trình học tập và làm luận văn này. Mặc dù, học viên đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu và lựa chọn các nội dung để trình bày trong luận văn. Tuy nhiên, luận văn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Học viên xin cảm ơn những đóng góp quý báu của các Thầy giáo, Cô giáo để đề tài được hoàn thiện hơn. --------------------------------000------------------------------- 2 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 LỜI CẢM ƠN2 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ DỰ Tổng quan về công .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.