TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bền vững dải đất cát ven biển ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Bài viết này nêu lên thực trạng quản lý đất cát theo 15 nội dung trong Luật Đất đai năm 2013 và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững dải đất cát ven biển huyện Bố Trạch. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các nhà quản lý, các cấp lãnh đạo có các phương án quản lý và sử dụng đất cát có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 4, Số 1 (2016) NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỀN VỮNG DẢI ĐẤT CÁT VEN BIỂN Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Phạm Văn Lương1*, Trần Xuân Bình2 1 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình 2 Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế *Email: phamvanluongmt@ TÓM TẮT Quản lý Nhà nước về đất đai có vai trò quan trọng, nhằm đảm bảo việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả. Trong những năm qua, công tác quản lý đất cát ven biển huyện Bố Trạch còn gặp nhiều khó khăn. Bài báo nêu lên được thực trạng quản lý đất cát theo 15 nội dung trong Luật Đất đai năm 2013 và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững dải đất cát ven biển huyện Bố Trạch. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các nhà quản lý, các cấp lãnh đạo có các phương án quản lý và sử dụng đất cát có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ khóa: Đất đai, quản lý đất đai, đất cát, vùng ven biển, quản lý bền vững. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quan trọng của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện cần cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các nhu cầu sử dụng đất ngày càng gây ra áp lực không nhỏ đến đất đai. Do đó quản lý Nhà nước về đất đai là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm đảm bảo việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả. Huyện Bố Trạch có diện tích tự nhiên km2. Toàn huyện có 30 xã, thị trấn với khoảng 24 km bờ biển và trên 40 km đường biên giới Việt - Lào. Đặc biệt, dải cát ven biển là khu vực có nhiều tiềm năng về khai thác, phát triển các mô hình kinh tế sinh thái và du lịch. Bên cạnh đó, đây là cũng là khu vực nhạy cảm, tiềm ẩn những hiểm họa về thiên. Công tác quản lý đất cát còn gặp nhiều khó khăn bởi nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Vì vậy để khai thác, sử dụng đất hợp lý, bảo vệ môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời quản lý bền vững

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.