TAILIEUCHUNG - Giá trị triết lý nhân sinh của Trang Tử đối với đời sống xã hội Việt Nam

Bài viết này trình bày những nội dung cơ bản triết lý nhân sinh của Trang Tử nhằm làm rõ những giá trị triết lý nhân sinh của Trang Tử đối với đời sống xã hội Việt Nam. nội dung chi tiết của tài liệu. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 4, Số 2 (2016) GIÁ TRỊ TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA TRANG TỬ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM Ngô Quang Tuệ Trường Cao đẳng Y tế Huế Email: nqtue@ TÓM TẮT Triết lý nhân sinh của Trang Tử cũng được tìm thấy từ bản thể luận. Với chủ thuyết vạn vật được sinh ra từ Đạo, Đức là tác dụng của Đạo được biểu hiện nơi vạn vật, nên ông cho rằng con người cũng là sự thống nhất giữa Đạo và Đức. Theo đó Trang Tử đã bàn đến mọi mặt về con người và xã hội một cách rất đặc sắc và phong phú từ việc sống đến việc chết, từ việc phải đến việc trái, đến hư tĩnh, không làm, bản chất con người, đạo làm người, chế độ chính trị - xã hội. Cùng với chiều dài của lịch sử, tư tưởng đó không chỉ đã ăn sâu vào đời sống tinh thần, văn hoá, phương cách sống truyền thống của người dân Trung Quốc mà còn được truyền bá rộng rãi sang các nước láng giềng như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc Trong bài viết này, sau khi trình bày những nội dung cơ bản triết lý nhân sinh của Trang Tử, tác giả đã làm rõ những giá trị triết lý nhân sinh của Trang Tử đối với đời sống xã hội Việt Nam. Từ khoá: nhân sinh, Trang Tử, Việt Nam, vô vi. 1. Triết lý nhân sinh của Trang Tử Triết lý nhân sinh luôn tự đặt ra những câu hỏi lớn về cuộc sống của con người như bản chất con người là gì? Con người có vai trò gì đối với thế giới tự nhiên và xã hội? Giá trị và ý nghĩa cuộc sống của con người là gì? Con người nên xuất thế hay nhập thế? Con người sẽ ra sao sau khi chết. Từ trước đến nay, nó luôn là một chủ đề lớn của triết học. Trong lịch sử triết học Trung Quốc, đặc biệt thời kỳ Tiên Tần vấn đề nhân sinh là một nội dung trọng tâm của các chủ thuyết. Triết lý nhân sinh của Trang Tử cũng vậy đã bàn đến mọi mặt về con người và xã hội, tiêu biểu ở các nội dung cơ bản sau: Quan niệm về bản chất con người Cũng như các triết gia khác trong thời kỳ Chiến Quốc, Trang Tử đã chứng kiến sự đau đớn của con người, cảnh mất nước nhà tan vì chiến tranh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    76    0    22-05-2022
576    55    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.