TAILIEUCHUNG - Khảo sát mối tương quan của xâm lấn thần kinh thị với bong võng mạc và gieo rắc thể pha lê trong ung thư nguyên bào võng mạc

Nghiên cứu có mục tiêu nhằm: Xác định xem ung thư nguyên bào võng mạc có bong võng mạc có xâm lấn thần kinh thị có nhiều hơn ung thư nguyên bào võng mạc có gieo rắc thể pha lê không. Nghiên cứu tiến hành với 61 bệnh nhân được điều trị cắt bỏ nhãn cầu với 20 bệnh nhân có gieo rắc thể pha lê và 16 bệnh nhân có bong võng mạc. | Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 Nghiên cứu Y học KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN CỦA XÂM LẤN THẦN KINH THỊ VỚI BONG VÕNG MẠC VÀ GIEO RẮC THỂ PHA LÊ TRONG UNG THƯ NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC Nguyễn Công Kiệt* TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định xem ung thư nguyên bào võng mạc (UTNBVM) có bong võng mạc có xâm lấn thần kinh thị có nhiều hơn UTNBVM có gieo rắc thể pha lê không. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang với 61 bệnh nhân được điều trị cắt bỏ nhãn cầu với 20 bệnh nhân có gieo rắc thể pha lê và 16 bệnh nhân có bong võng mạc. Kết quả: cho thấy có 7/16 bệnh nhân có bong võng mạc có xâm lấn thần kinh thị so với 24/45 bệnh nhân có xâm lấn thần kinh thị mà không có bong võng mạc. Có 8/20 bệnh nhân có xâm lấn thần kinh thị có gieo rắc thể pha lê so với 23/41 bệnh nhân có xâm lấn thị thần kinh mà không có gieo rắc thể pha lê. Xâm lấn thần kinh thị ở bệnh nhân UTNBVM có bong võng mạc và không bong võng mạc khác biệt không có ý nghĩa thống kê p=0,61. Xâm lấn thần kinh thị ở bệnh nhân UTNBVM có gieo rắc và không có gieo rắc thể pha lê khác biệt không có ý nghĩa thống kê p=0,31. Kết luận: Trong xâm lấn thần kinh thị không có sự khác biệt đối với UTNBVM có bong võng mạc cũng như UTNBVM có gieo rắc thể pha lê. Hay có thể nói mức độ xâm lấn thần kinh thị đối với UTNBVM hướng nội và UTNBVM hướng ngoại là không khác nhau. Từ khóa: UTNBVM hướng nội, UTNBVM hướng ngoại, gieo rắc thể pha lê. ABSTRACT EVALUATING THE CORRELATION OF THE OPTIC NERVE INVASION BETWEEN RETINAL DETACHMENT AND VITREOUS SEEDING IN RETINOBLASTOMA Nguyen Cong Kiet * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 109 - 114 Objectives: To determine if the invasion into the optic nerve of the retinoblastoma associated with retinal detachment is more than that of the retinoblastoma associated with vitreous seeding. Methods: 61 patients treated with ocular enucleation, 20 patients with vitreous seeding and 16 patients with retinal detachment were included in this cross-sectional study. Results: .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.