TAILIEUCHUNG - Kinh nghiệm phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học của một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam

Bài viết Kinh nghiệm phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học của một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam trình bày giáo dục đại học ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của các quốc gia cũng như sự phát triển của các cá nhân trong xã hội. Phần lớn nguồn tài chính cho giáo dục đại học đến từ Ngân sách Nhà nước,. . | KINH NGHIEM THirC TIEN KINH NGHIEM PHAN sd NGAN SACH NHA Nl/flC CHO GIAO OgC 0 » l HQC COA M O T SO' QUOC GIA VA HAM Y CHO VIET NAM .^3 "^ lyin Quang Himg*, Pham VuThang**,Ph9m Xuan Hoan*** Tdm tat cho cdc ca nhdn trong xa hfi. Tuy nhidn, sy md Gido dgc dgi hpc ngdy cdng co vai trd quan rfng cfta giao dye dai hgc dd va dang gdp phai trpng trong sgphdt triin Mnh ti cua cdc qudc nhidutiidchtiiftcUen quan tdi van de tai chinh: gia cUng nhu su phdt triin eua ede cd nhdn cdc trudng d^i hgc khdng cd dft ngan sdch, dnh chdt lugng ddo•'*dye; cdc"^'^'"'°" bifn phap trongxd hpi Phdn lan ngudn tdi chinh cho gidohudng '~—' tdi *~ "*-"*' " '*•"" "*'""hd ^" due dgi hpc din tit Ngdn sdch Nhd nu&c. Bdi ttg sinh vien chua ^ y du; ti If sinh vidn tCt bdo phdn tich cdc phuang thuc phdn bd ngdn nhftng gia dinh ngheo cdn thip; tai chinh cho sdeh Nhd nu&c cho gido diAC dgi hpc vd Mnhgiao due dgi hgc d nhidu nudc cd xu hudng gidm nghi$m cua mdt sd qudc gia phdt triin (A^, do n g ^ sdch Nha nudc cho gido dye dgi hgc din Nhgt Bdn) ding nhu qude gia dang phdt triin tft thui nhung nhiJng ngudi dugc hudng Igi Igi chft ydu din tft nhung gia dinh gidu hon ^Barr, (TrungQudc). Ticdd, bdibdoduaramdtsdhdm^ y chinh sdch eho Viit Nam trong viee phdn bd 2005). Ddc bift, frong bdi cdnh kmh te khd ngdn sdch Nhd nudc eho gido dgc dgi hpc, tg^ khan, ngan sdch Nhd nudc bi thu h?p khiin trung vdo vi?c ddi m&i ea chi, tieu chiphdn bd;chinh phu cdc nudc phdi cdn nhdc gifta cdc uu uu iiin xdy dipig cdc tru&ng dgi hpc theo tiiu tidn chinh sach, vifc phdn bd ngdn sdch Nhd chudn qudc ti; khuyin khich hep tdc cdng - tunudc cho gido dye dgi hgc mft cdch hifu qud Id vd ddy mgnh cdc ca chi phdn bd gidn tiep thdngrdt quan frgng. Ddy cfing la vka di ddt ra vdi nudc ta. 6 Vift Nam, phdn b6 ngdn sach nha qua cdc khodn hd trg sinh viin. Tir khda: gido due dai hoc, hd trg sinh vidn, nudc (NSNN) cho cdc co sd gido dye dai hgc phdn bd ngdn sdch Nhd nudc, phuong thftc phan cdng Idp dugc thyc hifn theo ca chi khodn, mang .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.