TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu biến động sử dụng đất giai đoạn 2000-2015 ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Bài viết này đi sâu phân tích tổng hợp các nguồn dữ liệu đất đai giai đoạn 2000 - 2015, từ đó tiến hành nghiên cứu và đánh giá quá trình biến động sử dụng đất bằng công cụ GIS nhằm đề xuất các giải pháp và định hướng sử dụng đất hợp lý tài nguyên đất đai bền vững. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 4, Số 1 (2016) NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2000 - 2015 Ở HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Đinh Tiến Dũng1*, Nguyễn Quang Tuấn2, Lương Tiến Mạnh3 1 2 3 UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Khoa Địa lý - Địa chất, trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Sinh viên khóa K35, khoa Địa lý - Địa chất, trường Đại học Khoa học - Đại học Huế * Email: dungtnmt1979@ TÓM TẮT Tuyên Hóa là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình, có địa hình dốc và cấu trúc phức tạp nên quá trình sử dụng đất có nhiều thay đổi gây khó khăn trong việc quản lý và định hướng sử dụng có hiệu quả. Trong khuôn khổ nghiên cứu này tác giả đã tiến hành phân tích tổng hợp các nguồn dữ liệu đất đai giai đoạn 2000 - 2015, từ đó tiến hành nghiên cứu và đánh giá quá trình biến động sử dụng đất bằng công cụ GIS. Từ đó đề xuất các giải pháp và định hướng sử dụng đất hợp lý tài nguyên đất đai bền vững. Kết quả nghiên cứu cho thấy được sự biến động của đất đai huyện Tuyên Hóa qua các thời kì từ 2000 - 2015 theo xu hướng chung là tăng diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và giảm diện tích đất chưa sử dụng. Diện tích đất nông nghiệp từ ha năm 2000 tăng lên ha năm 2015, diện tích đất phi nông nghiệp tăng từ ha lên ha, diện tích đất chưa sử dụng giảm từ ha xuống còn ha năm 2015. Từ khóa: Biến động sử dụng đất, Tuyên Hóa, GIS, tài nguyên đất đai. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ . Tính cấp thiết Sự phát triển đã và đang tác động rất lớn tới đất đai, làm cho đất đai biến động không ngừng. Gia tăng dân số và các hoạt động của con người, của đời sống xã hội luôn làm cho đất đai biến động và thay đổi theo thời gian. Theo dõi biến động sử dụng đất sẽ cung cấp những thông tin chính xác về hiện trạng sử dụng đất, đó là những thay đổi về diện tích, về mục đích sử dụng. Từ đó có định hướng sử dụng đất hiệu quả và hợp lý cho tương lai. [5] Tuyên Hóa là một huyện miền núi của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.