TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu ở dải cát ven biển từ Thuận An đến Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung bài viết tóm tắt về những biểu hiện của biến đổi khí hậu (BĐKH) dải cát ven biển từ Thuận An đến Tư Hiền, ảnh hưởng của nó tới hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất một mô hình kinh tế sinh thái (KTST) thích nghi với BĐKH, giúp ổn định kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương theo hướng bền vững. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 4, Số 1 (2016) NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở DẢI CÁT VEN BIỂN TỪ THUẬN AN ĐẾN TƯ HIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Đỗ Thị Kim Chi 1, Trần Ánh Hằng2*, Lê Văn Thăng3 1 Học viên cao học, Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế 2 Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế 3 Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế *Email: trananhhang90@ TÓM TẮT Dải cát ven biển từ Thuận An đến Tư Hiền là khu vực thuộc đồng bằng ven biển và nằm về phía Đông tỉnh Thừa Thiên Huế, với tổng diện tích khoảng 157,64 km 2, là n i chịu ảnh hư ng c a ngập l vào m a mưa và thực m nhập m n vào m a khô goài ra hoạt động m i l bờ ông, bờ biển thường ảy ra, bên cạnh đ c n phải kể đến ự không ổn định c a các c a biển liên uan đến hiện tư ng lấp và m c a Thuận An, Tư Hiền tư ng cực đoan này đ ảy ra với uy mô và cường độ rất lớn với c tàn phá ngày càng ác liệt đ g y nên nh ng hậu uả n ng nề đ i với ự phát triển kinh tế bài báo t m tắt nh ng biểu hiện c a biến đổi khí hậu (BĐKH) ác hiện hội ội dung dải cát ven biển từ Thuận An đến Tư Hiền, ảnh hư ng c a n tới hoạt động ản uất nông nghiệp trên địa bàn, trên c đ đề uất một mô hình kinh tế inh thái (KTST) thích ng với BĐKH, giúp ổn định kinh tế, n ng cao chất lư ng cuộc ng c a người d n địa phư ng theo hướng bền v ng Từ khóa: BĐKH, dải cát ven biển, Thuận An, Tư Hiền, mô hình KTST, thích ng 1. MỞ ĐẦU Hiện nay BĐKH đang ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam là quốc gia giáp biển nên ngày càng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ BĐKH. Dải cát ven biển từ Thuận An đến Tư Hiền là khu vực thuộc đồng bằng ven biển và nằm về phía Đông tỉnh Thừa Thiên Huế, với vị trí địa lý phức tạp giữa một bên là biển, một bên là đầm phá nên thường xuyên chịu tác động của BĐKH, hiện tượng ngập l , xâm nhập m n, h ạt động xâm thực x i lở bờ sông, bờ biển thường xảy ra, bên cạnh đ sự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.