TAILIEUCHUNG - Đề số 03 khóa học chinh phục đề thi THPT Quốc gia môn Toán

Đề số 03 khóa học chinh phục đề thi THPT quốc gia môn Toán gồm các câu hỏi với cấu trúc nhiều dạng bài tập sẽ giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, cách giải đề thi qua đó xây dựng được cho mình kế hoạch học tập, ôn thi hiệu quả nhất. | BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM Website: 1 ĐỀ SỐ 03 KHOÁ HỌC: CHINH PHỤC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN Đề thi gồm: 09 trang, thời gian làm bài: 90 phút 1 1 Câu 1. Cho hàm số y = x 3 − x 2 − 12x − 1. Mệnh đề nào sau đây đúng ? 3 2 A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (4;+∞). B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;4). C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−3;+∞). D. Hàm số đồng biến trên khoảng (−3;4). Câu 2. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục trên ° và hàm số y = f ′(x) đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ? A. Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm x = −1. B. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm x = 1. C. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm x = −2. D. Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm x = −2. x2 − 4 Câu 3. Tìm tất cả các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = . x+3 A. y = −1, y = 1. B. y = −1. C. y = −3. D. y = 1. Câu 4. Cho hàm số y = f (x) xác định trên ° \{1} và liên tục trên từng khoảng xác định có bảng biến thiên: Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = f (x) cắt đường thẳng y = 2m − 1 tại hai điểm phân biệt. A. (1;2). B. [1;2]. ⎡ 3⎤ C. ⎢1; ⎥ . ⎣ 2⎦ Câu 5. Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = ⎛ 3⎞ D. ⎜ 1; ⎟ . ⎝ 2⎠ 2x − 1 3x − 2 − 1 . x 2 − 3x + 2 BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM 1 Website: 2 BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM 5 D. x = − . 2 Câu 6. Một người thợ gốm bán mỗi chiếc bình của mình với giá p (triệu đồng) mỗi chiếc, thì có thể A. x = 1, x = 2. B. x = 2. C. x = 1. bán được 2500 − p 2 chiếc. Giả sử mỗi chiếc bình khiến người này phải bỏ ra 6 triệu đồng để hoàn thiện. Hỏi người này phải bán với giá bao nhiêu mỗi chiếc bình để có lợi nhuận lớn nhất ? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn). A. đồng. B. đồng. C. đồng. D. đồng. 3 2 Câu 7. Biết rằng điểm A(−2;0) là điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x + ax + bx + c và điểm B(1;0) thuộc đồ thị của hàm số đã cho. Tính y(2). A. y(2) = −16. B. y(2) = 16. C. y(2) = 8. D.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.