TAILIEUCHUNG - Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Bài viết tập trung phân tích vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất, tác động của khoa học và công nghệ tới sự phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 4, Số 2 (2016) VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Nguyễn Thị Phương Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: phuongnguyentriet@ TÓM TẮT Thông qua bài viết này, tác giả tập trung phân tích vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất; tác động của khoa học và công nghệ tới sự phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay. Từ những nội dung đó, tác giả nêu ra một số nhiệm vụ cơ bản nhằm phát huy có hiệu quả vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay. Từ khóa: lực lượng sản xuất, khoa học và công nghệ. 1. MỞ ĐẦU Sinh thời, khi nghiên cứu sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự phát triển của khoa học, sản xuất, đã đưa ra dự đoán: đến một trình độ phát triển nào đó thì “tri thức xã hội phổ biến” (khoa học) biến thành “lực lượng sản xuất trực tiếp”[16,tr. 372-373]. Vấn đề này ngày càng diễn ra mạnh mẽ và trở thành xu thế tất yếu trong sự phát triển của nền sản xuất hiện đại trên thế giới đúng như lời tiên liệu của . Thực tiễn phát triển của nhân loại ở thế kỷ XIX càng cho thấy khoa học và công nghệ hiện đại ngày càng đóng vai trò quan trọng, to lớn trong nền sản xuất xã hội và trong đời sống xã hội. Đây cũng chính là đặc điểm nổi bật của thời đại ngày nay, trở thành yếu tố đặc trưng cho lực lượng sản xuất hiện đại. Trong các tác phẩm của mình, đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của tri thức khoa học khi nó trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp trong việc cải tạo thế giới. Mặc dù đã nhìn thấy vai trò to lớn của tri thức khoa học đối với sự phát triển của xã hội nhưng ông cũng chỉ rõ rằng, bản thân khoa học tự nó không thể gây ra bất kỳ một tác động tích cực hay tiêu cực nào đối với thế giới, mà phải thông qua sự vận dụng vào hoạt động thực tiễn của con người mới phát huy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.