TAILIEUCHUNG - Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ các nông sản mũi nhọn vùng Tây NguyênGiải pháp đẩy mạnh tiêu thụ các nông sản mũi nhọn vùng Tây Nguyên

Bài viết Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ các nông sản mũi nhọn vùng Tây Nguyên trình bày phân tích thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ các hàng hoá mũi nhọn của vùng gồm: Mở rộng và cung cấp thông tin thị trường xuất khẩu; xây dựng thương hiệu cho các nông sản mũi nhọn; thúc đấy liên kết tiêu thụ nông sản; giải pháp với doanh nghiệp; giải pháp với người dân. | MOI TRlfOfNG KINH DOANH GlAl PHAP DAY Ml^m TiEU THIJ CAC NONG S A N MUI NHQN VUNG TAY NGUYEN , Hodng van Cirimg*, VO Thdnh Hirdng** , ^ ^ Tdm tat Tu khda: Vung Tdy Nguyen, phdt trien thj Nh& cd nhiiu uu thi tu nhien vd hieu qud Mnh trudng, ndng sdn hdng hda, ndng sdn xuit khiu. te khd cao ciing vdi chd trucmg cdc cdc chinh tr^ng phdt triln cdc ndng sdn mui sdeh hd trg phdi triin ndng sdn phii hgp nin nhpn Tdy Nguygn diin tich, sdn licgng cdc cdy trdng mui nhon . Unh hinh phdt triin sdn xudt ngdnh Viing T^Nguyin (gdm: CdPhe, Hd Tiiu, Diiu trdng trpt Tay Nguyin vd cdy Cao Su) nhicng ndm gdn ddy co tdc dd Giai doan vira qua, gid tri sdn xudt ngdnh tdng truong mgnh. Mac dii vdy, vi^c tiiu thi^ cdc ttdngttptTdy Nguyen cd tdc dp tang trudng khd ndng sdn ndy gap khdng it khd khdn nhu hinh cao, binh qudn gin 8%/nam giai do^n 2006 thicc tiiu thu cdn mang tinh tif phdt, thiiu hgp 2013, cao han nhieu so vdi tdc dd tang trudng ddng dn dinh; gid cd ddu ra bdp benh, iinh trgng ngdnh ndng nghifp cua cd nudc (tur 3- 4%/nam). dugc miia mdt gid khd phd biin; bi tu ihuong ep Hinh 1 cho thay, gid trj sdn xuit nganhttdngttpt cdp, ep gid sdn phdm, mice do tham gia trong todn vung cd su gia tdng nhanh chdng td mdc chuoi gid tri sdn phdm rdt thdp. Tren ca s& cdc gin 49,2 nghin ty ddng nam 2006, Idntten83 phdn tich thuc trgng, bdi viit di xudt mpt sd gidi nghin ty d6ng^ nam 20123. Trong sd 5tinhTa^ phdp di ddy mgnh tieu thg cdc hdng hod miii Nguyen thi Ddc Ldc Id tinh ddng gdp nhilu nhdt nhgn cua viing gdm: (i) M& rgng vd cung cdp cho toan vung, cu the nam 2006 ddng gdp thdng tin ihi tru&ng xudi khdu; (ii) Xdy difng 41,4% GTSX, nam 2013 ddng gdp gin 30%. thuang hieu cho cdc ndng sdn miii nhpn; (iii) Tiip den Id Lam Ddng vd thip nhit la tinh Kon Thdc day Lien kit tieu thu ndng sdn; (iv) Gidi Tiun. phdp v&i doanh nghiip; vd (v) Gidi phdp vdi ngu&i ddn. Hinh 1: Gia tri sdn xuat ngdnh tr6ng trpt viing Tdy Nguyen giai do^n 2006 - 2013 Bon vj: Tj'

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.