TAILIEUCHUNG - Đề thi khảo sát chất lượng các lớp định hướng lần 1 năm học 2012-2013 môn Vật lý 11

Đề thi khảo sát chất lượng các lớp định hướng lần 1 năm học 2012-2013 môn Vật lý 11 nhằm giúp các em cũng cố lại các kiến thức đã học và có thêm tự tin khi bước vào phòng thi. Để nắm vững nội dung kiến thức đề thi tài liệu. | ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP ĐỊNH HƯỚNG LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: VẬT LÝ 11 Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề) Câu 1 ( điểm) Cho ba điện tích q1 = q2 = q3 =5nC đặt tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a = 10cm trong không khí. Xác định lực điện do hai điện tích tác dụng lên điện tích còn lại? Câu 2 (2 điểm) Cơ hệ gồm một quả cầu có khối lượng riêng D = 1, kg/m3, thể tích V = 50mm3, tích điện q = - 10-8C, được treo vào đầu sợi dây mảnh, cách điện, có chiều dài l = 1m , đặt trong không khí .Cho g = 10m/s2.(bỏ qua lực đẩy Ácsimet trong không khí). 1. Thiết lập trong không gian một điện trường đều E = 5V/m theo phương thẳng đứng chiều hướng từ dưới lên .Tính lực căng dây treo. 2. Giữ nguyên độ lớn, đổi hướng điện trường theo phương ngang thì khi quả cầu cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc a/ Tính b/Hệ thống đặt trong chất lỏng có hằng số điện môi 2 thì thấy góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng khi vật cân bằng vẫn là . Tính khối lượng riêng của chất lỏng nói trên? Câu 3 ( điểm) Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong I2 I1 không khí cách nhau một khoảng a = 10 cm có dòng điện ngược chiều như hình vẽ. Biết I1 = I2 = I = 1,2A. D C a) Xác định cảm ứng từ tại điểm M cách I1 một khoảng r1 = 15cm và cách I2 một khoảng r2 = 5cm. b) Xác định cảm ứng từ tại điểm P cách I1 một khoảng r1 = 8cm và cách I2 một khoảng r2 =6cm. Câu 4 ( điểm) Cho mạch điện kín gồm hai nguồn điện giống nhau được mắc song song và mạch ngoài có biến trở R. Biết rằng khi R=4 thì công suất tiêu thụ mạch ngoài đạt cực đại. a/ Tính điện trở trong của mỗi nguồn. b/ Tính công suất cực đại đó, biết mỗi nguồn có E 6V Câu 5 (1 điểm) Khi điện phân dung dịch muối ăn trong nước với điện cực platin người ta thu được khí H2 ở Ca-tốt. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân trong thời gian 30 phút có độ lớn 5A. a/ Tính khối lượng khí H2 sinh ra. Cho A =1; n =1 b/Tính thể tích khí H2 thu được biết khí

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.