TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên Sở Giao dịch I Ngân hàng phát triển Việt Nam

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích đưa ra các giải pháp cụ thể cho công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại Sở Giao dịch I Ngân hàng Phát triển Việt Nam (SGDI) trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về tạo động lực trong lao động. | Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Đại Học BáCH KHOA Hà Nội NGÔ MINH QUANG Một số giảI pháp nhằm tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên sở giao dịch I ngân hàng phát triển Việt Nam LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Ngành: Quản trị kinh doanh Thỏng 8 năm 2013 Luận văn thạc sỹ QTKD Viện kinh tế & quản lý trường ĐHBK Hà Nội MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I : CƠ SỞ Lí LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 4 Khỏi niệm động lực lao động 4 Nội dung tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp . 7 Mục đớch của tạo động lực làm việc trong doanh nghiệp 8 Cỏc yếu tố ảnh hưởng đến quỏ trỡnh tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. 8 Cỏc học thuyết cơ bản về tạo động lực . 12 Học thuyết nhu cầu của Maslow . 12 Học thuyết về sự tăng cường tớch cực của 15 Học thuyết về sự cụng bằng của J. Stacy Adams 16 Thuyết hai yếu tố của Frederick Herzberg 17 Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom: 19 Một số kinh nghiệm tạo động lực làm việc của người lao động tại Tập đoàn cụng nghệ FPT: . .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.