TAILIEUCHUNG - Vai trò của làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Một trong những mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới là phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch được cơ cấu lao động nông thôn sang hướng phi nông nghiệp. Chính vì vậy, việc xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nghề có một ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế lẫn xã hội. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 2 (2016) VAI TRÒ CỦA LÀNG NGHỀ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM Đào Thị Cẩm Nhung Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Email: daocamnhung4444@ TÓM TẮT Một trong những mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới là phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch được cơ cấu lao động nông thôn sang hướng phi nông nghiệp. Chính vì vậy, việc xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nghề có một ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế lẫn xã hội. Đây là giải pháp quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhằm tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho lao động nông nghiệp, nông thôn. Trong những năm qua, 4 làng nghề: Đúc đồng Phước Kiều, chiếu chẽ Triêm Tây, tráng Phú Triêm và nước mắm Hà Quảng với tổng số hộ sản xuất là 657 hộ, thu hút hơn1000 lao động, với giá trị sản xuất 44 tỷ/năm (theo giá hiện hành) đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội ở Điện Bàn đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tuy nhiên, việc phát triển các làng nghề cũng gặp không ít khó khăn như: Biến động lao động làng nghề, công tác đào tạo tay nghề và đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm còn quá nhỏ hẹp, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc và quảng bá sản phẩm, hệ thống các ngành sản xuất hộ trợ, nhất là trong các khâu sản xuất, khai thác và xử lý nguyên vật liệu phục vụ cho các loại ngành nghề dù đã được tăng cường vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Từ khóa:làng nghề, nông thôn mới,phát triển. Một trong những mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới hướng tới là: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch Chính vì vậy, việc khôi phục, phát triển làng nghề, đặc biệt là các làng nghề

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.