TAILIEUCHUNG - Tư duy hệ hình lý luận văn học Trương Đăng Dung nhìn từ Mỹ học tiếp nhận hiện đại

Bài viết đi sâu nghiên cứu các quan điểm mới của Trương Đăng Dung về tác giả, người đọc và văn bản, dựa trên nền tảng của Hiện tượng học, Tường giải học và Tiếp nhận văn học. nội dung chi tiết của tài liệu. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 2 (2016) TƯ DUY HỆ HÌNH LÝ LUẬN VĂN HỌC TRƯƠNG ĐĂNG DUNG NHÌN TỪ MỸ HỌC TIẾP NHẬN HIỆN ĐẠI Nguyễn Xuân Thành NCS Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế TÓM TẮT Trư ng Đăng h nh u n c c ng ao h ng Na học iế nh n i ăn ng c nhi u nghi n c u c gi u u nghi n c u c c uan i n, u rong u r nh ch chu n h i n hi n ại ang h u hi n ại, h ng ua c c n n ăn học c ng như i iế ọc nh u n ăn học i gi i hi u ăn ung a r nn n r nh iến ăn c gi u n h nh i c a Trư ng Đăng ung ng c a Hi n ư ng học, Tường gi i học r nh c h c ng ạo ăn học c gi , người Tiế nh n ăn học Trư ng Đăng ung, học iế nh n, Tường gi i học, Trường h i Kon an , người ọc. 1. TÁC GIẢ VÀ QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO VĂN BẢN VĂN HỌC . Diễn giải về Mỹ học tiếp nhận của trường phái Konstanz Trường phái Mỹ học tiếp nhận ra đời vào những năm 60 của thế kỷ XX, tại trường Đại học Konstanz (Đức), nên nó còn có tên gọi là Trường phái Konstanz. Người đứng đầu của trường phái này là . Jauss, bên cạnh đó còn có một tên tuổi lớn khác là W. Iser. Mục đích hàng đầu mà trường phái này đặt ra là “thay đổi mô hình khoa học văn học”. Tuy vậy, trong quan điểm lý thuyết của hai ông (Jauss và Iser) cũng có một số khác biệt. Jauss chú trọng đến tường giải học trong nghiên cứu, còn Iser thì nghiêng theo hướng hiện tượng học đã được hậu hiện đại hóa. Có thể nói, Mỹ học tiếp nhận là trường phái lý thuyết văn học được Trương Đăng Dung quan tâm nghiên cứu kỹ nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất đến tư duy lý luận văn học của ông. Điều này, một mặt, liên quan trực tiếp đến một trong những trọng tâm nghiên cứu của Trương Đăng Dung – phương thức tồn tại của tác phẩm văn học và vấn đề người đọc; mặt khác, như một điều kiện tiên quyết cho việc nghiên cứu, khi Mỹ học tiếp nhận đã thâu tóm trong nó hầu như toàn bộ tri thức khoa học văn học hiện đại và hậu hiện đại. Trương Đăng Dung nhận định: “Có thể nói rằng ý tưởng sâu sắc nhất của Mỹ học .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.