TAILIEUCHUNG - Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7

Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7 phút gồm các bài tập điển hình giúp các em nắm vững được cách làm bài thi để làm bài thi một cách tốt nhất, ngoài ra đề thi còn giúp các em ôn thi một cách hiệu quả. . | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm). ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 7 Thời gian làm bài: 90 phút Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 6 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu 1. Cặp đơn thức đồng dạng là: a. 3x 2 y và 3xy 2 b. 3 và 3x c. x 2 y 3 và −8x 2 y 3 d. 6x 2 yz và 6xyz 2 Câu 2. Giá trị của đa thức A = 5 x3 + 3 x 2 − 2 x − 1 tại x = −1 là a. −23 b. −25 c. − 49 d. −1 c. 7 d. 12 Câu 3. Bậc của đơn thức ( x 2 y 3 z ) 2 là a. 2 b. 10 Câu 4. Trực tâm của tam giác là: a. Giao điểm của ba đường phân giác. b. Giao điểm của ba đường trung tuyến. c. Giao điểm của ba đường cao. d. Giao điểm của ba đường trung trực. Câu 5. Cho ∆ABC cân tại A nếu A = 500 thì số đo của B là: a. 500 b. 1000 c. 650 d. 1300 Câu 6. ∆ABC có A = 600 , B = 700 thì a. AC > BC > AB b. AB > BC > AC c. AC > AB > BC d. BC > AB > AC Câu 7. Điền vào chỗ trống để có câu trả lời đúng a. Trọng tâm của tam giác là giao điểm của ba đường. của một tam giác. b. của tam giác là giao điểm của ba đường cao của một tam giác c. Tam giác ABC có BC 2 = AB2 + AC2 thì tam giác đó là tam giác d. Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì hai mút của đoạn thẳng đó. Đề số 3/Lớp 7/kì 2 1 II. Tự luận (7,5 điểm) Câu 8 ( điểm) Thời gian làm bài tập (tính bằng phút) của 20 học sinh được ghi lại như sau: 10 5 8 8 9 7 8 9 14 8 5 7 8 10 9 8 10 7 14 8 a. Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu? b. Tính số trung bình cộng? Câu 9 (1điểm) Tìm đa thức A biết A + (3 x 2 y − 2 xy 3 ) = 2 x 2 y − 4 xy 3 3 2 1 2 Câu 10 (1điểm) Cho P ( x) = x 4 − 5 x + 2 x 2 + 1 và Q( x) = 5 x + x 2 + 5 + x 2 + x 4 . a. Tìm M ( x) = P( x) + Q( x) . b. Chứng tỏ M ( x) không có nghiệm. Câu 11 ( điểm) Cho tam giác ABC có A = 900 , AB = 8cm, AC = 6cm . a. Tính BC . b. Trên cạnh AC lấy điểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.