TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh: Các giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trong lĩnh vực Quảng cáo

Đề tài được giải quyết trên quan điểm phương pháp tiếp cận hệ thống có nghĩa là tiếp cận vấn đề có tính toàn diện, nhiều mặt, có xét đến ảnh hưởng qua lại và tương tác của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp từ đó đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị. Ở đây không chỉ là một giải pháp mà là một hệ thống các giải pháp có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt tới mục tiêu chung là nâng cao năng lực cạnh tranh của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trong lĩnh vực Quảng cáo. | Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3 DANH MỤC BẢNG 4 DANH MỤC CÁC HÌNH . 5 LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP . 9 Khái luận chung về cạnh tranh 9 Khái niệm về cạnh tranh và các cấp độ cạnh tranh 9 Các công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp 12 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 17 Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 17 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . 17 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 20 Các yếu tố môi trường vĩ mô 20 Các yếu tố môi trường vi mô 23 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp . 30 Khái luận chung về quảng cáo truyền hình 34 Khái niệm về quảng cáo truyền hình 34 Chức năng quảng cáo truyền hình . 35 Tiểu Kết .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.