TAILIEUCHUNG - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

Bài viết nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ và nhận thức một cách đúng đắn hơn về giai cấp công nhân,về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ có ý nghĩa lý luận sâu sắc, mà còn có ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 4, Số 2 (2016) SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY Dư Thị Huyền Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Email: huyendhkh83@ TÓM TẮT Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại của . Trong thư gửi Vây - đơ- Maye (năm 1852), cũng đã khẳng định rằng việc phát hiện ra giai cấp là công lao của các nhà lịch sử Pháp, còn bản thân ông chỉ là người phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, phát hiện xu hướng tất yếu xuất hiện chuyên chính vô sản bởi đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản, và chỉ rõ: giai cấp tư sản không đã những rèn ra vũ khí mà còn tạo ra những người sử dụng vũ khí để tự chống lại mình. Điều đó có nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại là tất yếu khách quan. Hơn 160 năm qua kẻ thù của chủ nghĩa Mác luôn xuyên tạc, phủ nhận các quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong đó có vấn đề “sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân”. Vì vậy, bảo vệ quan điểm của về “sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp vô sản” là hòn đá thử vàng để phân biệt đâu là người marxist chân chính, đâu là người cộng sản giả danh. Từ khóa: sứ mệnh lịch sử, giai cấp công nhân. Cùng với chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết về giá trị thặng dư; việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại của . Để khẳng định vai trò to lớn của giai cấp công nhân trong cuộc cách mạng vĩ đại này, các nhà kinh điển đã đề cập đến trong nhiều tác phẩm của mình. Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản, và đã khẳng định: “Giai cấp tư sản không những đã rèn những vũ khí giết mình; nó còn tạo ra những người sử dụng vũ khí ấy – những công nhân hiện đại, những người vô sản” [1; tr. 549]. Điều đó có nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
222    99    3    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.