TAILIEUCHUNG - Giải pháp phát triển môi trường miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững

Bài viết Giải pháp phát triển môi trường miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trình bày một số vấn đề lý luận về môi trường, thực trạng môi trường miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay, kiến nghị những giải pháp phát triển môi trường miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020,. . | GlAl PHAP PHAT TRiiN MOI TRI/ONG MI§N NOI VONG O 6 N G BAO DAN TOC THI^U S 6 NHAM G 6 P PHAN THOC DAY TANG TRfldNG KINH T^ B^N VONG Trfing A Dfldng* Mien nui Viet Nam chid'm khoang 70% dien ti'ch dfi't tfl nhien, la dia bfin efl tru cua dai sd' cac ddng bao dan tgc thieu so'. Mien mii Ifi dia bfin cd nhiiu tilm nang kinh te vfi ddng vai trd to ldn ddi vdi mdi trfldng sinh thai cua Vidt Nam noi chung, ddng thdi c6 vi trf dfic bidt quan trgng v l quo'c phong an ninh. Hidn nay, tren dia bfin nfiy p h i n ldn ddng bao cac dan tgc thidu sd' dang gap rfi't nhieu khd khan nhfl: thieu Ifldng thflc, trinh do dan trf thfi'p, ty Id mu chfl cao, cd sd ha t i n g ye'u kem,. dang Ifi nhflng trd ngai ldn cho sfl phat tridn. Hoa nhfip vdi sfl phat trien chung cua ca nadc, nhflng vfi'n de v l sfl dung khdng hdp ly cac ngudn tai nguyen thien nhien; dd thi hoa dang dfin tdi sfl mfi't can bang sinh thai, cha't ladng mdi trfldng bi anh hadng, d i n de'n dien mao kinh te' - xa hdi d mien nui, vung ddng bfio dan tdc thieu sd'chaa thd hidn dadc t a m vdc cua mdt vung nhieu tiem nfing. Chinh vi vay, de phat t r i l n b i n vflng vide bao ve mdi tradng sd'ng la va'n de ra't quan trgng; trong dd, viec nghien cflu nhflng giai phap phat tridn mdi tradng mien nui vung ddng bfio dan tdc thieu sd' d Viet Nam cd y nghia dac bidt quan trgng. 1. Mot so' vfii'n d e ly l u a n ve m o i trfldng . Khdi niem mdi trUdng Theo dinh nghia rdng nhfi't thi mdi trfldng Ifi tap hdp tfi't ca cac dieu kidn vfi hien tadng ben ngdfii cd anh hfldng tdi mgt vfit t h i hofic mdt sfl ki$n. Ba't efl mdt vfit t h i , mot sfl kidn nao cung tdn tgi vfi diln b i l n trong mgt mdi tradng. Dd'i vdi con ngfldi thi mdi tradng sd'ng la tong hgp nhflng dieu kidn vat ly, hoa hgc, sinh hgc, kinh t l , xa hgi bao quanh vfi anh hadng tdi Bfl sd'ng, sfl p h a t trien cua tflng ca nhan vfi cua tflng edng ddng ngadi. Mdi trfldng song ciia con ngfldi cd the dfldc hieu theo nghia rdng hofic nghia hep n h a sau: Theo nghia rdng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.