TAILIEUCHUNG - Tăng cường gắn kết giữa phát triển khu công nghiệp với phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bài viết Tăng cường gắn kết giữa phát triển khu công nghiệp với phát triển công nghiệp hỗ trợ trình bày, mối quan hệ giữa phát triển khu công nghiệp và phát triển công nghiệp hỗ trợ, thực trạng phát triển các khu công nghiệp, thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ,một số giải pháp gắn kết phát triển khu công nghiệp với phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam trong thời gian tới,. . | y j i J J WGHlfeN ciiu TRAO Otil TANG CUONG GAN K^T GiaAPHATTRI^N KHU CPNG NGHlEP,,. T A N G CUONG GAN K^T GIOA PHAT TRiiN KHU C O N G NGHieP Vdi PHAT TRiiN CONG NGHI$P H 6 TRO P h a m K i m Thtf* 1. Moi q u a n h e giufa phAt t r i e n k h u cong nghiep va p h a t t r i e n cong nghidp h o trgi Khu cong nghiep (KCN) dif^c phat triln d h i u khfip cac nfldc tren t h i gidi, tuy nhien d mdi nfldc d i u cd each x;'ic dinh ridng. Theo UNIDO, khu cdng nghigp la mdt q u i n t h i lien hoan cac doanh nghidp, dagc xfiy dflng tren mdt khu vflc cd eac yd'u td' thufin lgi v l dia ly, tfl nhidn, ke't cfi'u ha t i n g , xa hdi. d l thu hut d i u tfl vfi boat ddng theo mdt cd cfi'u hdp ly cac doanh nghiep cdng nghiep vfi cac doanh nghidp dich vu nhfim dat hidu qua cao trong san xufi't va kinh doanh. d Vigt Nam khu eong nghidp dfldc h i l u Ifi mot vung dfi't CO r a n h gidi dia ly xac dinh, hoat dgng theo Nghi dinh do Chinh phu ban hfinh. Cac khu cdng nghidp cd quy md ldn tfl 50 ha trd ldn do Chinh phu ra quye't dinh thfinh lap va do cfi'p tinh quan ly. Cfic khu cdng nghidp quy md nhd tfl 50 ha trd xud'ng (thfldng ggi la cac cum, diem edng nghidp) do UBND tinh ra q u y i t dinh thfinh Ifip vfi do qufin, huydn quan ly. Cae KCN dfl^c thfinh Ifip nhfim tfip trung cac nhfi may, cdng xfldng vao mgt khu vflc rieng bigt vdi muc tieu Bit dung nguon da't dai cd hieu qua va quy cu hofic n h a m tranh/han ehe cac ngoai flng tieu cflc nhfl d nhidm, tfic nghen, pha huy canh quan thidn nhien. Cdng nghidp ho trd (CNHT), trfldc day thfldng ggi la cdng nghidp phu trd, dflgc hieu ra't khae n h a u gifla cae nfldc, nhfi't Ifi dfldi gdc dd p h a n loai cac n g a n h CNHT. Quyet dinh B6 12/2011/QD-TTg v l chinh sach phat t r i l n mdt sd" nganh cdng nghidp ho trg dinh nghia; "Cdng nghidp hd trg Id cdc ngdnk cdng nghiip sdn xudt vdt lieu, phu tiing linh ki^n, phu ki^n, bdn thdnh phdm dicung cdp cho ngdnh cdng nghiep sdn xudt, lap rdp cdc sdn phdm hodn chinh Id tU lieu sdn xudt hoac sdn phdm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.