TAILIEUCHUNG - Phản tư và những suy nghiệm về những vấn đề toàn cầu hiện nay

Thế giới ngày nay là “Thế giới phẳng”, trong thế giới đó nổi lên những vấn đề như nạn thất nghiệp, sự bất bình đẳng, chủ nghĩa khủng bố, sự biến đổi khí hậu, làn sóng di dân, sự nổi loạn của địa chính trị Trong bối cảnh đó, suy nghiệm khoa học sẽ là sợi dây liên kết các cá nhân vào cùng một hướng, chung một mục đích, loại trừ sự bất bình đẳng ngay trong nhập cuộc . | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế Tập 6, Số 2 (2016) PHẢN TƯ VÀ NHỮNG SUY NGHIỆM VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HIỆN NAY Nguyễn Tiến Dũng*, Nguyễn Thế Phúc Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: ntdunghueuni@ TÓM TẮT Phản tư là hình thức cao nhất của sự tự ý thức. Với tư cách là tiếng nói phản biện của thế giới nội tâm nên phản tư góp phần định hướng thế giới quan và nhân sinh quan của cá nhân . Thế giới ngày nay là “Thế giới phẳng”, trong thế giới đó nổi lên những vấn đề như nạn thất nghiệp, sự bất bình đẳng, chủ nghĩa khủng bố, sự biến đổi khí hậu, làn sóng di dân, sự nổi loạn của địa chính trị Trong bối cảnh đó, suy nghiệm khoa học sẽ là sợi dây liên kết các cá nhân vào cùng một hướng, chung một mục đích, loại trừ sự bất bình đẳng ngay trong nhập cuộc . Từ khóa: Phản tư, đời sống nội tâm, sự tự ý thức, thất nghiệp, làn sóng di dân, biến đổi khí hậu. Khi bàn về ý thức, các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác Lê nin đã khẳng định: "Ý thức không bao giờ có thể là cái gì có thể khác hơn là sự tồn tại được ý thức"1 điều đó không chỉ cắt nghĩa một cách khoa học về nguồn gốc và bản chất của ý thức, mà còn chỉ rõ căn nguyên của sự phản tư (reflection) và mở ra tìm hiểu ý nghĩa của phản tư trong đời sống xã hội hiện đại Nhìn vào lịch sử triết học cho thấy phản tư dường như không thu hút được sự quan tâm của các nhà duy vật trước Marx, nhất là các nhà triết học chịu sự thống trị của phương pháp siêu hình. Các triết gia duy vật này đã giữ khư khư lập trường siêu hình của mình khi xem xét ý thức, nên khó chấp nhận phản tư, vì vậy càng khó để thừa nhận vai trò của phản tư trong đời sống của con người. ** 1 và Ăngghen : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội , 1995 , , tr 37 Số phận của phản tư có nhiều sự song trùng với trực giác: không phải nhà triết học duy vật nào cũng thừa nhận trực giác (intuition). Bởi thế có một thời kỳ dài trực giác bị ghẻ lạnh trong triết duy vật. Không ít người cho rằng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
146    65    0    17-05-2022
1    50    0    17-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.