TAILIEUCHUNG - Phương pháp xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê khác nhau ở Việt Nam

Bài viết Phương pháp xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê khác nhau ở Việt Nam trình bày tác giả nêu lên sự cần thiết của việc nghiên cứu xây dựng chỉ số tổng hợp và đưa ra phương pháp xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê khác nhau,. . | NGHIEN Cini TRAO nfl'iPfm PHUONG PHAP XAY DLTNG C H I S<5 T 6 N G HOP. PHl/ONG PHAP XAY DUNG CHI S 6 T6NG HOP DANH GIA K^T QUA THUC HIEN CAC CHI Tieu TH6NG KE KHAC NHAU d VI£T NAM Tang Van Khien* N g u y i n Van Trai** 1. Sii c i n t h i e t n g h i e n cijfu x a y dUng c h l so' t o n g htfp D l phan anh mgt hien tUdng kinh te' - xa hgi, khoa hgc thd'ng kd khdng phai dung mdt chi tieu, ma thudng dung nhieu chi tieu khac nhau, dUdc bieu hien qua sd' tuyet doi, so' tUdng ddi vfi so' binh quan. Vi du: d l phan anh tinh hinh p h a t t r i l n kinh td' thdng ke thudng dung cac ehi tidu tdc do tang trUdng kinh te', td'ng san pham trong nUdc (GDP) binh qufin dau ngUdi, nfing sua't cac nhan to' tdng hdp, hidu qua stt dung vo'n d i u tU, ty le gia tri xua't k h a u so vdi GDP. de phan anh ket qua san xua't cdng nghidp thd'ng ke thudng dung cac chi tidu chi sd' san xufi't cong nghidp, nfing sufi't lao dgng trong cdng nghiep, hieu qua sii dung tai san co dinh trong cdng nghiep. Trong mdt hien tfldng kinh te' - xa hgi, mdi chi tieu thd'ng ke chi p h a n finh dfldc mgt hay mdt sd' m a t nao dd cua hidn tUdng. Dd vay, viec danh gia ke't qua thtic hien dUa trdn n h i i u chi tidu thong ke thi se phan anh dUdc n h i i u mat, n h i i u khia canh khac nhau cua hien tUdng. Khi cd nhieu chi tidu thi thdng thudng thd'ng ke cung chi danh gia k i t qua thflc hidn theo tflng chi tieu rieng bigt, phan anh tflng mat, tflng khia canh cua hidn tUdng nghien cflu de thfi'y mdi chi tieu d6 dat dfldc nhfl the' nfio, tang len hay giam di vfi tang giam cu the ia bad nhieu. Viec danh gia tiing hien tUdng nghien cflu theo tflng chi tieu rieng biet Ifi rfi't cin thie't va khdng the thieu dUdc. Tuy vay, trong nhieu trUdng hdp nd'u chi dflng l^i d k i t qua dat dUdc cua cac ehi tieu rieng bidt nhU xUa nay da tflng lam, thi chfla the k i t lufin dfldc mgt each td'ng quat kd't qua dat dfldc nhfl the' nao, nha't la khi phai so sanh xIp hang gifla cac chu thd khac nhau trong cung mdt thdi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.