TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty cổ phần văn phòng phẩm Bãi Bằng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty cổ phần văn phòng phẩm Bãi Bằng, qua đó nâng cao được năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường. nội dung chi tiết. | ĐẶNG VIỆT HƯNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------------ ------------- ĐẶNG VIỆT HƯNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM BÃI BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2011B HÀ NỘI - NĂM 2013 Đại học Bách khoa Hà Nội GVHD: TS. Nguyễn Đại Thắng DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Trang Tên hình vẽ 19 Hình Quy tắc 4M Hình Vòng tròn quản trị chất lượng Hình Biểu đồ xương cá Hình Biểu đồ Pareto Hình Biểu đồ tán xạ Hình Biểu đồ kiểm xoát X Hình Biểu đồ tần số Hình Sơ đồ lưu trình tổng quát Hình Biểu đồ biểu diễn chất lượng làm tăng lợi nhuận Hình Mô hình tổ chức của công ty Hình Quy trình sản xuất vở lò xo Hình Quy trình sản xuất vở may gáy Hình Quy trình sản xuất vở màng co Hình Mô hình hệ thống quản trị chất lượng công ty Hình Cấu trúc hệ thống quản trị chất lượng của công ty Hình So sánh hai chỉ tiêu lợi nhuận và chi phí sai hỏng bổ xung Hình Các nguyên nhân gây ra cắt sai kích thước sản phẩm Nguyên nhân ảnh hưởng đến Độ cao dòng kẻ, đếm thừa hoặc thiếu giấy Hình Hình 27 32 32 33 33 34 35 37 46 54 Sơ đồ tổ chức phòng quản trị chất lượng Luận văn Thạc sỹ QTKD 55 56 61 62 77 81 81 89 Đặng Việt Hưng 1 Đại học Bách khoa Hà Nội GVHD: TS. Nguyễn Đại Thắng DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Bảng Bảng Bảng Bảng Tên hình vẽ Báo cáo về số lượng sản phẩm sản xuất trong một số năm gần đây Kết quả hoạt dộng kinh doanh của công ty cổ phần văn phòng phẩm Bãi Bằng Danh mục các cản phẩm của công ty Trang 49 50 52 54 Bảng Danh mục thiết bị Số lượng và cơ cấu lao động của Công ty văn phòng phẩm Bãi Bằng năm 2012 Cơ cấu lao động theo thời gian sử dụng của công ty CP VPP Bãi Bằng Bảng Các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng 64 Bảng Các biểu mẫu, hướng dẫn, tiêu chuẩn của hệ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.