TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21

Đưa ra được những kiến thức cơ bản về kế hoạch và công tác lập kế hoạch sản xuất. Qua đó đánh giá thực trạng và tìm ra những vấn đề đang gặp phải trong công tác lập kế hoạch sản xuất của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, những thành công cũng như những hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------------------- NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT 21 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2013 Luận văn thạc sĩ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ. 4 DANH MỤC CÁC BẢNG 5 LỜI MỞ ĐẦU . 6 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 9 . Tổng quan về kế hoạch. . 9 . Khái niệm về kế hoạch sản xuất. 9 . Vai trò của công tác lập kế hoạch. 10 . Hệ thống kế hoạch trong các doanh nghiệp 13 . Theo mức độ tổng quát . 13 . Theo thời gian . 15 . Theo mức độ cụ thể. 16 . Quá trình lập kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp. 16 . Các căn cứ lập kế hoạch . 18 . Nghiên cứu và dự báo. 19 . Các phương pháp dự .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.