TAILIEUCHUNG - Tiên đoán của K.Marx – F.Engels về toàn cầu hóa trong tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"

Bài viết này làm rõ “Tiên đoán của – về toàn cầu hóa” qua việc nghiên cứu tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đã thực hiện 167 năm trước đây! nội dung chi tiết của tài liệu. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế Tập 6, Số 2 (2016) TIÊN ĐOÁN CỦA – VỀ TOÀN CẦU HÓA TRONG TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” Hồ Minh Đồng Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: hominhdong55@ TÓM TẮT “Xu thế toàn cầu hóa”, “xu thế hội nhập”, là những cụm từ được dùng khá nhiều trong các sách báo, trong các hội nghị khoa học ở các nước vào những năm cuối cùng của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Xu thế đó đã và đang làm cho tất cả các dân tộc với các chính thể khác nhau dựa trên sức mạnh vật chất khác nhau xích lại gần nhau. Ở Việt Nam, những cụm từ trên cũng được nhắc đến nhiều lần khi chúng ta đã gia nhập ASEAN, WTO và sắp tới với TTP. Một số câu hỏi đặt ra xung quanh vấn đề này là: xu thế toàn cầu hóa có thực sự là thiết yếu hay không, nếu có thì cơ sở nào tạo nên tính tất yếu đó? Triết học Mác Lênin với tính cách là khoa học về thế giới quan và phương pháp luận đã tiên đoán như thế nào và chúng ta phải chuẩn bị những hành trang gì trong thời kỳ toàn cầu hóa để phát triển? Tác giả bài viết này cố gắng làm rõ “Tiên đoán của – về toàn cầu hóa” qua việc nghiên cứu tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” mà các ông đã thực hiện 167 năm trước đây! Từ khóa: Tiên đoán, – , toàn cầu hóa, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. 1. Xu thế toàn cầu hóa của thời đại là một tất yếu - hay rõ hơn, nó là quy luật vận động của xã hội hiện đại. Khi chúng ta đã thừa nhận nó là “quy luật” thì không thể xem thường nó, không được bất chấp nó mà chỉ có thể chấp nhận sự tác động của nó với tính cách một đối tượng bị tác động với mức độ khác nhau của tính tự giác mà thôi. Xu thế toàn cầu hóa của thời đại là một quy luật không phải là phát hiện của thời đại chúng ta – đó là tư tưởng được phát hiện trong thời đại Marx, được chính – nêu ra ngay trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 đã làm xuất hiện nền đại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.