TAILIEUCHUNG - Quyết định số 193/1998/QĐ-CHK

Quyết định số 193/1998/QĐ-CHK về việc ban hành quy định về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành | CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM Số 193 1998 QĐ-CHK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 2 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC HKDD VIỆT NAM SỐ 193 1998 QĐ-CHK NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN hành quy định về giá tại các cảng hàng không SÂN BAY VÀ TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY DÂN DỤNG VIỆT NAM CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 1991 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 1995. Căn cứ Nghị định 68 CP ngày 25 10 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Căn cứ Thông tư liên tịch số 171 1998 TTLT BVG- CAAV ngày của Ban Vật giá Chính phủ và Cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Căn cứ Công văn số 4736 TC TCDN ngày của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giá dịch vụ hàng không. Căn cứ Công văn số 1068 VGCP- CNTDDV ngày của Ban Vật giá Chính phủ về việc giá dịch vụ tại Cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành Quy định về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam có bản quy định chi tiết kèm theo Quyết định này . Điều 2 Các quy định trước đây về giá mức thu tại Trung tâm quản lý bay và Cụm cảng Hàng không sân bay trái với Quyết định này đều huỷ bỏ. Điều 3 Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và các đối tác khai thác dịch vụ tại các Cụm cảng hàng không sân bay và Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tổng giám đốc các Cảng vụ hàng không sân bay khu vực và Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam có trách nhiệm thông báo công khai biểu giá mới ban hành theo Quyết định này 15 ngày trước khi Quyết định có hiệu lực. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 04 1998 đối với các dịch vụ cung cấp cho các nhà vận chuyển Hãng Hàng không nước ngoài có hiệu lực từ ngày đối với các dịch vụ cung cấp cho các đối tượng khác. Nguyễn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN