TAILIEUCHUNG - bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 6

Dùng vật liệu giống vật liệu chế tạo bánh răng cấp chậm a) Ứng suất tiếp xúc cho phép Ứng suất uốn cho phép :c) Ứng suất cho phép khi quá tải : [ H ]max = 1260 (Mpa ) (Mpa ) [ F ] max1= 464 (Mpa ) [ F ]max 2 =360 d) Xác định những thông số cơ bản của bộ truyền Khoảng cách trục aw = ka ( u + 1) x Với thép , răng thẳng ) ka = ( vật liệu làm bánh răng thép – T2 = 309935 (Nmm ) {H} = 445. | Chương 6 Tính toan bộ truyên bánh rang chậm Dùng vật liệu giông vật liệu chế tạo bánh răng cấp chậm ạ ứng suất tiệp xùc cho phệp s 1 K 1 K 2 1 Mpa b ứng suất uon cho phép ỖF 1 252 Mpa ỖF 2 Mpạ c ứng suất cho phệp khi quá tái K mạx 1260 Mpạ K mạx1 464 Mpạ K mạx 2 360 Mpạ d Xạc đình những thông số cô bạn cuạ bô truyện Khoảng cạch trục ạw kạ u 1 x Jr TxKrH w ạ k 2 xUxVba Vôi kạ vạt liệu lạm bạnh rạng thệp -thệp rạng thẳng T2 309935 Nmm Ôh 445 MPạ wba vì trí bạnh rạng khong đoi xứng Vbd x Vba u 1 1 created with download the free trial online at professional kH ß tra bang - 1 sơ đồ b với wbd Vậy a 4 1 .POf OT. m m e Xac đình cac thong cua bồ truyen Ta cồ mồ đun m . aw chon m 3 2xa sồ rang Z1 m 31-98 chọn Z1 32 z2 32 chồn Z2 149 Tính lại khoảng cách trục m z1 z 2 _ aw - 2 3 149 32 _ - -2 mm GOc án khớp cos aw - Z1 Z2 x m xcosa 2xạw - cos 20 . - 200 Tính lại tỷ sô trụyền thực ụ2 - Z1 Z2 2 Hệ so dịch chỉnh y -áw2 m Z1 Z2 -0. Váy đáy khong phái lá cáp bánh ráng dịch chỉnh f Kiem ngiem rang ve đồ ben tiếp xuc _ 2xT xKHx U 1 s - ZmxZhxZ s x 1 H. bwxUxd W1 Với ZM - 274 Mpá 1 3 vát liệụ thềp -thềp bánh ráng tháng created with download the free trial online at professional ZH 2 7s j-2c bang 6-5 - H sin2atw sin 40 1 __ p 0 răng thẳng Z p 1 3 8a 1 Z1 1 Z2 cosp 7. .744 dw1 u 1 mm bw mm Kh Kh p .KHa .Khv Với Kh p 1 095 KHa 1 Khv được tính như sau V 3 60000 m s V 6 m s chon cấp chính xăc lă 9 Tra băng - 1 g0 56 Tră băng ÔH r a 0 56. Ễ7ĨỊ 0 V u Khv 1 - 4- 1 2 2ỉ 0 4 -95S4 HV 2T1 Khp KHa 2 309935 1. 07 Kh Khp . Vạy 274 21 3 993 1 1 .258 4 661 358 MPă H ÔH ỐH 495 454 Mpă Do chênh lệch quă lớn giữă ÔH vă ốh nen tă phăi giăm chiều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN